Czy wada oferty polegająca na wskazaniu dwóch okresów gwarancji może być poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp?

Odwołujący złożył ofertę, w której wskazał, że oferuje 36 miesięcy (min. 24 miesięcy) gwarancji na przedmiot zamówienia".

W pkt 112 załącznika 2 do SIWZ - formularzu cenowym, w kolumnie „Oferowany przez Wykonawcę parametr" w odwołujący wpisał: „TAK, 24 miesiące".

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wada oferty odwołującego polegająca na wskazaniu dwóch okresów gwarancji nie może być poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, ma charakter bowiem charakter istotny, gdyż dotyczy kryterium oceny ofert oraz wywiera wpływ na kolejność oferty odwołującego w ramach oceny ofert.

Uznanie, że odwołujący zaoferował okres gwarancji o długości 36 miesięcy, da uznanie oferty odwołującego za najkorzystniejszą, podczas, gdy przyjęcie że okres ten wynosi 24 miesiące, przyniosłoby wybór oferty przystępującego.

Zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców a przede wszystkim zasada przejrzystości wymagają, by istniał jeden sposób poprawy oferty możliwy do samodzielnego ustalenia przez zamawiającego. Tymczasem w okolicznościach sporu sam odwołujący oświadczył, że możliwości poprawienia jest kilka.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej przy przyjęciu, że do poprawienia mogłoby dojść - z czym skład orzekający się nie zgadza - oczywiste byłoby uznanie, że długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące, gdyż taki okres został wskazany w obu formularzach składających się na ofertę.

Ponadto, co również potwierdza stanowisko odwołującego, do ustalenia sposobu poprawy niezbędne byłoby uzyskanie wyjaśnień wykonawcy, a to w okolicznościach sporu jest niedopuszczalne, gdyż dałoby odwołującemu możliwość ukształtowania treści swego oświadczenia, i to w istotnym zakresie, po upływie terminu składania ofert. Sam fakt wystąpienia wewnętrznej sprzeczności w ofercie nie stanowi jeszcze o konieczności jej wyjaśnienia, jeżeli w następstwie tej czynności miałoby dojść do zmiany treści oświadczenia woli wykonawcy (tak w uzasadnieniu wyroku z 29 grudnia 2016 r. KIO 2360/16).

Możliwość poprawienia oferty odwołującego dyskwalifikuje również wyraźne oświadczenie, że sposób sformułowania oferty był efektem jego świadomego działania, nie omyłki.

Ustawodawca w art. 87 ust. 2 Pzp pozwala na poprawienie oferty wyłącznie w zakresie omyłek wykonawcy. Skoro oferta odwołującego nie podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zamawiający zasadnie odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i nie dopuścił się naruszenia przepisów powołanych w odwołaniu.  

 

Wyrok z dnia 7 sierpnia 2017 r., KIO 1548/17
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję