Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia ma za zadanie opis ten przygotować, tak aby zrealizować w pełni swoje plany i osiągnąć zamierzone cele, a jednocześnie nie utrudniać konkurencji na rynku

Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia ma za zadanie opis ten przygotować, tak aby zrealizować w pełni swoje plany i osiągnąć zamierzone cele, a jednocześnie nie utrudniać konkurencji na rynku

 

Wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp przedmiot zamówienia nie może być opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oznacza to, iż zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia ma za zadanie opis ten przygotować, tak aby zrealizować w pełni swoje plany i osiągnąć zamierzone cele, a jednocześnie nie utrudniać konkurencji na rynku. Cele zamawiającego wynikają z podstawowych zasadach zamówień publicznych. Zaliczyć do nich należy m. in. realizację uzasadnianych potrzeb zamawiającego, otwarcia zamówień na konkurencję, a w tym na zwiększenie liczby wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, uzyskanie ofert korzystnych cenowe przy zachowaniu wymaganych standardów jakości.

Z naruszeniem zasad opisywania przedmiotu zamówienia wskazanych w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp mamy do czynienia m.in. w sytuacji, gdy zamawiający dokonuje opisu w sposób uniemożliwiający zaoferowanie przez wykonawcę produktu, który będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego lub gdy opis przedmiotu zamówienia faworyzuje wyłącznie jednego wykonawcę lub jeden produkt kosztem wszystkich pozostałych zdolnych do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego.

Wskazać tu należy na stanowisko wyrażone przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt XGa 25/08, z którego wynika, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspakajał jego potrzeby. Jak wskazał Sąd Okręgowy sama okoliczność, że opis zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez skarżącego nie wskazuje na naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie jednak Zamawiający swobodę precyzowania swoich wymagań ma ograniczoną, w tym sensie, że jego wymagania muszą mieć uzasadnienie pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11sierpnia 2006 r., IX Ga 137/06, rozpatrując granice swobody opisu przedmiotu zamówienia, podkreślił: „Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interes Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując SIWZ, Zamawiający musi mieć na uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy".

(…)

W omawianym stanie faktycznym wskazać należy po pierwsze, że bezspornym pomiędzy stronami pozostawało to, że na rynku oferowane są dwa typu urządzeń tj. gazomierze miechowe pokryte dodatkową powłoką malarską/lakierniczą jako zabezpieczenie przed korozją korpusu gazomierza oraz gazomierze pokryte powłoką aluminiowo - cynkową, chemicznie zespoloną ze stalowym podłożem jak zewnętrzna powłoka ochronna.

(…)

W ocenie Izby zaproponowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia zawarty w pkt 2.5.15 SIWZ stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż uniemożliwia wykonawcom zaoferowanie produktu spełniającego uzasadnione wymagania Zamawiającego. Wprowadzając do SIWZ wymóg pokrycia urządzeń będących przedmiotem zamówienia dodatkową powłoką malarską/lakierniczą Zamawiający wskazał, iż wynika to z jego uzasadnionych potrzeb tj. wykrywaniem nielegalnego poboru gazu, problemów zużytkowaniem gazomierzy bez dodatkowej powłoki, walorów wizerunków, estetycznych oraz informacyjnych. W ocenie Izby Zamawiający nie wykazał jednakże, że powyższe potrzeby rzeczywiście uzasadniają ograniczenie konkurencji w zakresie możliwości zaoferowania gazomierzy niepokrytych dodatkową powłoką malarską lub lakierniczą.

Co do kwestii związanej z nielegalnym poborem gazu, argumentacja Zamawiającego sprowadziła się do gołosłownych stwierdzeń, iż pokrycie gazomierza dodatkową warstwą malarską lub lakierniczą umożliwia zachowanie wysokiej skuteczności wykrycia nielegalnego poboru gazu. Twierdzenia powyższego Zamawiający w żaden sposób nie wykazał. Nie uprawdopodobnił również, że gazomierze pokryte antykorozyjną powłoką aluminiową - cynkową obniżą możliwość skutecznego wykrywana nielegalnego poboru gazu. Dowodem na wykazanie zasadności twierdzeń Zamawiającego nie mogą być notatki służbowe sporządzone po wpłynięciu odwołania.

(…)

Nie ulega wątpliwości, że podstawową funkcją urządzenia będącego przedmiotem zamówienia jest rozliczenie gazu zużytego przez odbiorcę. Nie było sporne pomiędzy stronami, iż zarówno urządzenia z dodatkową powłoką malarską/lakierniczą jak również urządzenie pokryte warstwą aluminiowo – cynkową funkcję tę spełnia. Uzyskane przez wykonawców niezbędnych certyfikatów potwierdza tą okoliczność. Podnoszone przez Zamawiającego dodatkowe aspekty związane z użytkowaniem gazomierza mogą oczywiście uzasadniać ograniczenie konkurencji na rynku, o ile zamawiający wykaże, iż stanowią one tak istotne elementy funkcjonowania urządzenia, że zasadne jest zawężenie dostępu do rynku. W omawianym stanie faktycznym takich okoliczności Zamawiający nie wykazał. Przedłożony Izbie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, iż gazomierze pokryte powłoką aluminiowo – cynkową nie spełniają obiektywnie uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie wykazał, że funkcjonalności jakie przypisuje gazomierzom z dodatkową powłoką malarską/lakierniczą nie są możliwe do osiągnięcia przez urządzenia pokryte powłoką aluminiowo – cynkową. Wskazać również należy, że błędnie Zamawiający rozumie zasadę wyrażaną w art. 29 ust. 2ustawy Pzp.

Okoliczność, iż Odwołujący posiada w swojej ofercie gazomierz pokryty dodatkową powłoką malarską/lakierniczą nie sanuje naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp adresowany jest do zamawiających, jako podmiotów dokonujących opisu przedmiotu zamówienia. Wykonując nałożony na nich obowiązek winni się oni kierować swoimi obiektywni i uzasadnionymi potrzebami oraz otwarciem zamówienia na konkurencję.

 

Wyrok z dnia 23 maja 2016 r., KIO 671/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję