Opis przedmiotu zamówienia - art. 29 ust. 3

14 sie 2019, 00:01 Bez opisu rozwiązania równoważnego zamawiający nie jest w stanie ocenić zaproponowanych zamienników pod kątem ich równoważności, dlatego konieczne jest określenie minimalnych wymagań technicznych w zakresie parametrów oferowanych wyrobów

Bez doprecyzowania zakresu wymaganej równoważności zamawiający nie jest w stanie ocenić zaproponowanych zamienników pod kątem ich równoważności, dlatego konieczne jest określenie minimalnych wymagań technicznych w zakresie parametrów oferowanych wyrobów.

25 paź 2017, 00:01 Prezes UZP i Krajowa Izba Odwoławcza nie są uprawnieni ustaleń sprzecznych z opinią biegłego, jeżeli opinia ta jest kompletna, spójna logicznie, zawierająca argumentację umożliwiającą dokonanie wszechstronnej oceny

Wobec faktu, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia nie od strony funkcjonalnej, ale przez wskazanie dokładnych parametrów fotela konkretnego producenta, dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie miało znaczenia praktycznego i nie może być uznane za argument przemawiający za uwzględnieniem zastrzeżeń.

20 lut 2017, 08:01 Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji, zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To zamawiający, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć.