W przypadku dopuszczenia równoważności produktów, nie jest wystarczające użycie sformułowania „lub równoważny” i konieczne jest określenie wymagań w zakresie równoważności, poprzez podanie wymogów i parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności oferowanych urządzeń czy sprzętu

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że ustawa Pzp nie definiuje pojęcia równoważności. W ocenie Izby zwroty "lub równoważny" dodany do opisu produktu wskazanego za pomocą znaku towarowego/producenta oznacza, że zamawiający dopuszcza produkt zbliżony pod względem parametrów technicznych lub jakościowych do produktu oznaczonego producenta. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną dla rzeczywistego dopuszczenia równoważności produktów, nie jest wystarczające samo użycie sformułowania "lub równoważny". Konieczne jest zatem użycie sformułowań uściślających wymagania, poprzez podanie wymogów i parametrów, odnoszących się do dopuszczalnego zakresu równoważności oferowanych urządzeń czy sprzętu. W rozpatrywanym stanie faktycznym - zamawiający, dopuszczając składanie ofert równoważnych, powołał w SIWZ jedynie ogólną definicję „oferty równoważnej”, nie określając jednocześnie zakresu wymogów technicznych co do zaoferowanych produktów, nie podając istotnych dla niego parametrów tych, które będzie brał pod uwagę, oceniając równoważność produktów.

Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach (wg. zamawiających nie gorszych), a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie iluzorycznym. Stąd niezwykle istotne jest podanie przez Zamawiającego, na etapie sporządzenia SIWZ, parametrów, które jego zdaniem są istotne dla oceny, czy dany produkt jest produktem równoważnym.

Tak więc zamawiający winien nie tylko wskazać dopuszczalność rozwiązań równoważnych, ale także wskazać granice-zakres tej równoważności. Zasady opisu przedmiotu zamówienia wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp mają również w pełni zastosowanie do sposobu opisania równoważności. Wykonawca przygotowując i składając ofertę w której zamierza zaoferować materiały czy urządzenia równoważne musi wiedzieć czy odstępstwo od parametrów przedmiotu referencyjnego na poziomie np. +-3%, będzie uznane przez zamawiającego za rozwiązanie równoważne, czy też ta rozbieżność winna być mniejsza, czy też może być większa. Ma to bezpośrednie przełożenie na zakres możliwości zaoferowania określonej gamy urządzeń, sprzętu czy oprogramowania. Brak opisu tzw. warunków brzegowych (od - do) czyni z dopuszczenia możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych, czynność pozorną. Podobnie orzekła Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyrokach KIO/UZP 739/09, KIO/UZP 984/09; KIO/UZP 585/09; KIO/UZP 733/09; KIO/UZP 980/09; KIO 1122/10; KIO 545/11; KIO 516/13; itd.

Że tak było w tym postępowaniu, zostało to w sposób bezsporny wykazane w szeregu przypadkach w opinii biegłego, gdzie wykazano, iż przy tak dokonanym opisie możliwe było zaoferowanie tylko konkretnego modelu sprzętu i to konkretnego jednego producenta. Tym samym dokonany opis przedmiotu zamówienia zasadnie kontrolujący uznał za niewłaściwy.

W zakresie postawionego wymogu dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający ustalił, że ofertę może złożyć tylko taki wykonawca, który jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem producenta systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP oraz że posiada ważny, najwyższy stopień jego autoryzacji - lub równoważny. Zamawiający postawił zatem wymóg, by autoryzowany dystrybutor wspomnianych systemów dysponował poświadczeniem autoryzacji przez producenta na najwyższym dostępnym poziomie. Dla wykazania zasadności tak postawionego warunku wskazał na wyjątkowość specyfiki zatrudnionych osób w Teatrze, skomplikowanym i różnorodnym systemie wynagradzania. Ponadto podniósł, że chciał aby realizacja zamówienia została powierzona takiemu wykonawcy, który daje gwarancję jego należytego wykonania.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że dla nienaruszania zasady uczciwej konkurencji w przypadku ustalania warunków udziału w postępowaniu oraz opisania zasad ich spełniania, niedopuszczalne jest uniemożliwiania z góry, niektórym podmiotom wzięcia udziału w postępowaniu, bez obiektywnego wykazania tego w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego. Nie oznacza, to jednak wcale, iż zamówienie musi być w równym stopniu "wygodne" wszystkim wykonawcom i dostosowane do profilu ich oferty i rodzaju czy przebiegu działalności. Opis warunków udziału w postępowaniu winien zapewnić możliwość złożenia oferty każdemu z wykonawców który daję rękojmie należytego wykonania zamówienia, a nie tylko takiego, który jak oczekuje zamawiający "zagwarantuje" prawidłowe jego wykonanie.

Zdaniem Izby, żądanie aby wykonawca zamówienia wykazał się posiadanie statusu producenta systemu ERP, bądź bycia jego autoryzowanym dystrybutorem, stanowiło nieuzasadnione ograniczenie udziału w postępowaniu, wobec potencjalnych wykonawców, nieznajdujące uzasadnienia w charakterze przedmiotu zamówienia. Być może spowodowało to sytuacje, że tylko jeden wykonawca złożył ofertę w postępowaniu, co pobawiło zamawiającego możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z pośród wielu ofert.

Ponadto podnoszenie argumentów, jakoby charakter działalności Teatru był tak specyficzny, że wymagał opracowania i wdrożenia bardzo specjalistycznych programów do obsługi kadrowo-płacowej zamawiającego nie znajduje uzasadnienia. Na rynku powszechnie są oferowane programy komputerowe zawierające określone przedmiotowo moduły, które obsługują ten przedmiot zadań o dużo większym zakresie i stopniu skomplikowania niż to wskazał zamawiający. Zdaniem Izby skutecznego wykonania takiego zadania jest w stanie podjąć się cały szereg podmiotów za branży IT i to nie tylko te, które posiadają status producenta systemu ERP, bądź są jego autoryzowanym dystrybutorem oraz dysponują ważnym, najwyższym stopniem jego autoryzacji. Tym samym tak dokonany opis spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia należy uznać za nadmierny, nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami zamawiającego oraz ograniczający uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami, którzy byliby w stanie prawidłowo wykonać to zamówienie.

 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r., KIO/KD 35/14

 

Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję