Czy obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp dotyczy głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. roszczeń oraz głównego technologa?

Czy obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp dotyczy głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. roszczeń oraz głównego technologa?

 

Pierwszy z zarzutów odwołań dotyczył sformułowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących funkcje Ekspertów Kluczowych (Personelu Kluczowego): Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, Specjalisty ds. rozliczeń, Specjalisty ds. roszczeń oraz Głównego Technologa.

Co do zasady Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Zamawiającego, że ten uprawniony jest przy opisie przedmiotu zamówienia do określenia wymogu, iż osoby zajmujące określone stanowiska lub wykonujące określone czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Odwołujący słusznie jednak zauważył, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie można uznać, że osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego będą pozostawać pod „pracowniczym” kierownictwem Konsultanta. Istotne znaczenie ma tu, co Krajowa Izby Odwoławczej wzięła pod uwagę specyfika przedmiotowego zamówienia, która sprowadza się do nałożenia na Konsultanta obowiązku skompletowania zespołu osób o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu (Personel Kluczowy), a następnie oddania go do dyspozycji Zamawiającego (na potrzeby nadzoru nad realizacją Kontraktów), przy jednoczesnym zorganizowaniu i zapewnieniu odpowiednich warunków dla jego pracy.

W konsekwencji ostatecznym beneficjentem „pracy” Personelu Kluczowego, miał być Zamawiający (nie Konsultant).

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej należało również zgodzić się z Odwołującym, że nie można mówić o czasowej powtarzalności czynności realizowanych przez osoby, wchodzące w skład Personelu Kluczowego. W jednym miesiącu zapotrzebowanie na usługi danej osoby może sprowadzić się do wymogu jej codziennej obecności. W kolejnym (z uwagi np. na zatrzymanie robót budowalnych) zakres takiego zapotrzebowania może zmaleć np. do jednego dnia w tygodniu. Nie można więc „z góry” zaplanować jej wymiaru czasu pracy. Tym bardziej, że Zamawiający oraz Wykonawca Robót Budowalnych mają prawo oczekiwać jej „dostępności” na każde zasadne wezwanie, a Kierownik Projektu - obecności w dni wolne od pracy. Wobec powyższego - wbrew twierdzeniom Zamawiającego nie ma podstaw do pozostawieniu wymogu, iż osoby zajmujące określone stanowiska lub wykonujące określone czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej charakter czynności jakie mają być realizowane przez te osoby nie wpisuje się w hipotezę normy prawnej art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, która odsyła do treści art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, tj. istota tych czynności nie powoduje, że mamy do czynienia z koniecznością zawarcia umowy o pracę, dla której charakterystyczne jest wykonywanie określonych czynności pod nadzorem (kierownictwem), w określonym miejscu i czasie realizacji wyznaczonymi przez pracodawcę.

Obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp nie dotyczy zatem dotyczy głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, głównego inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej, specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. roszczeń oraz głównego technologa.


Wyrok z dnia 14 lipca 2017 r., KIO 1329/17; KIO 1330/17


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych