Zatrudnianie na umowę o pracę do wykopów, zasypek, podsypek, wylewanie asfaltu lub kładzenia instalacji

W zakresie zarzutu naruszenia art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza w całości podzieliła stanowisko Prezesa Urzędu Zamowień Publicznych, że przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wprost wskazuje, że to zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane określa czynności, które nadają się do wykonania w ramach stosunku pracy i dla takich czynności zamawiający ma obowiązek ustawowy wymagać zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a w konsekwencji zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określić sposób dokumentowania tego zatrudnienia i rodzaj czynności, które powinny być realizowane przez pracowników wykonawcy lub jeśli zatrudnia on podwykonawców do wykonania tych czynności, także pracowników tych podwykonawców.

Nie chodzi zatem w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp o funkcje czy stanowiska, które powinny być utworzone dla realizacji zamówienia, ale o dany zakres czynności, jakie składają się na wykonanie zamówienia, których wykonanie odbywa się na rzecz tego wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę i za wynagrodzeniem umówionym z wykonawcą lub podwykonawcą.

Tym samym rację ma Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, że nie chodzi tu o osoby, które mają doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, ani stanowiska menedżerskie czy inne stanowiska, choć tworzone w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, ale do których standardowo nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, ale umowy cywilnoprawne - zlecenie, dzieło, umowy o prawa autorskie.

Osoby te oczywiście mogą być w kręgu zainteresowania zamawiającego i ocena ich zdolności czy doświadczenia może być podstawą badania w ramach warunku udziału w postępowaniu, jednak nie o tych osobach jest mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Przepis ten stanowi realizację polityki socjalnej państwa, której celem jest ograniczenie zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, w sytuacji, gdy charakter prawny danego świadczenia odpowiada cechom stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p. i ma przeciwdziałać obchodzeniu przez wykonawców i podwykonawców przepisu art. 22 § 1[2] k.p.

W konsekwencji nie sposób odmówić Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych racji, że czynności niezastrzeżone dla osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, czy menedżerów, które będą realizowane w ramach wykonania przebudowa drogi powiatowej w formule zaprojektuj i wybuduj, mogą być świadczeniami realizowanymi standardowo w ramach stosunku pracy, jak np. wykonanie wykopów, zasypek, podsypek itp., czy wylewanie asfaltu, lub kładzenie instalacji.

 

Uchwała z dnia 1 marca 2019 r. KIO/KD 14/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl