Narzucenie wykonawcom obowiązku zatrudnienia konkretnej liczby pracowników - kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (KND/1/20/DKZP) dotyczyła stosowania art. 29 ust. 3a Pzp2004 (aktualnie art. 95 ustawy Pzp), poprzez narzucenie wykonawcom (podwykonawcom) obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę konkretnej liczby osób


Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp2004 wymaga, by przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę skierował do realizacji umowy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na cały okres realizacji umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę dla części I:
10 osób, które będą wykonywać roboty budowalne związane z remontem w tym:

  • 1 osoby do prac elektrycznych,
  • 3 osoby do prac hydraulicznych,
  • 2 osoby do prac dekarskich,
  • 4 osoby do prac ogólnobudowlanych mających doświadczenie przy realizacji termomodernizacji.

Dla części II - 2 osób, które będą wykonywać roboty budowalne związane z remontem w tym 2 pracowników ogólnobudowlanych mających doświadczenie przy realizacji zamówienia dotyczącego malowania elewacji.

Przed podpisaniem umowy wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający na etapie realizacji umowy będzie żądał od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia, w stosunku do tych osób poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę umów o pracę zawartych na czas realizacji zamówienia, a także na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca lub podwykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający opłacanie składek na ZUS dla tych osób. (...)

(…). W niniejszym postępowaniu, zamawiający określając liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonania wskazanych przez zamawiającego czynności (polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kp) narzuca wykonawcy lub podwykonawcom sposób realizacji zamówienia.

A zatem, nie tylko określa rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, (których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), ale również wskazuje określoną liczbę pracowników do wykonania tych czynności. W rezultacie w omawianym zakresie doszło do naruszenia art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od powyższego naruszenia.

 

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr3/2021