Rozbiórka krawężników betonowych, rozebranie poręczy stalowych, sadzenie krzewów i drzew liściastych, ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim, ustawienie słupków do znaków, ręczne wbijanie pali drewnianych w grunt, ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli (…) polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Rozbiórka krawężników betonowych, rozebranie poręczy stalowych, sadzenie krzewów i drzew liściastych, ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim, ustawienie słupków do znaków, ręczne wbijanie pali drewnianych w grunt, ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli (…) polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy


Przedmiot kontrolowanego zamówienia stanowi rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej DW 814 klasy G o całkowitej długości L=14,215 km.

Z analizy dokumentacji technicznej uszczegółowiającej opis przedmiotu zamówienia wynika, że jego zakres obejmuje m.in. roboty w zakresie następujących branż:

  • branża drogowa, w tym m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, przepusty pod DW 814, elementy ulic,
  • branża mostowa, w tym m. in. remont mostu i kładki dla pieszych,
  • branża telekomunikacyjna, w tym m. in. przebudowa kabli doziemnych, przebudowa linii napowietrznej, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
  • branża elektryczna, w tym m. in. przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa oświetlenia drogowego,
  • branża sanitarna, w tym m.in. przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci i przyłączy wodociągowych, budowa kanalizacji deszczowej.

Analiza zakresu robót składających się na ww. branże wskazuje, iż część z nich polega na pracy osób wykonujących czynności budowlane. Przykładowo, do takich robót należy zaliczyć: rozbiórka krawężników betonowych, rozebranie poręczy stalowych, sadzenie krzewów i drzew liściastych, ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim, ustawienie słupków do znaków, ręczne wbijanie pali drewnianych w grunt, ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli, ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami, ręczne układanie kabli wielożyłowych, demontaż ręczny podpór żelbetonowych i odciążek, ręczne wciąganie kabla ziemnego, itd.

Powyższe prowadzi do wniosku, iż wymienione przykładowo powyżej czynności stanowią wykonywanie pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 Kp, ponieważ są wykonywane na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Zatem są to czynności, które również powinny być wskazane w opisie przedmiotu zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W kontrolowanym postępowaniu, ograniczając się jedynie do wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika budowy, zamawiający dokonał wadliwie oceny czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kp.

W rezultacie w omawianym zakresie doszło do naruszenia art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. c ustawy Pzp (naruszenie bez wpływu na wynik postępowania).


Informacja o wyniku kontroli uprzedniej UZP/DKUE/KU/77/16 >>>