Czy wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej niż dzień, w którym upłynął termin składania ofert, stanowi podstawę odrzucenia oferty ?

Czy wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej niż dzień, w którym upłynął termin składania ofert, stanowi podstawę odrzucenia oferty ?

 

Wskazanie w dokumencie pełnomocnictwa daty jego sporządzenia, późniejszej niż dzień, w którym upłynął termin składania ofert, nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty. Udzielenie pełnomocnictwa (rozumianego jako umocowanie) może bowiem nastąpić także w formie ustnej, a nie tylko pisemnej. Od udzielenia pełnomocnictwa odróżnić należy jego wykazanie przed zamawiającym. Pojęcie „pełnomocnictwo” ma dwojakie znaczenie. W znaczeniu pierwszym oznacza ono oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy (np. wykonawcy), w zakresie określonym w pełnomocnictwie. W znaczeniu drugim jest to dokument stwierdzający zakres tego umocowania.

Od udzielenia pełnomocnictwa odróżnić należy jego wykazanie przed zamawiającym, stanowiące jeden z wymogów skuteczności złożenia oferty.

Pisemny akt pełnomocnictwa nie musi natomiast zawierać daty jego sporządzenia.

W wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 410/10 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Gdyby przyjąć stanowisko Odwołującego o obowiązku uzupełnienia pełnomocnictwa, ale w taki sposób, że wystawienie pełnomocnictwa ma nastąpić w terminie (z datą) nie późniejszym, niż upływ terminu składania ofert, wówczas przepis art. 26 ust. 3 Pzp, nie miałby sensu, a wykonawcy zobowiązywani byliby do wystawiania dokumentów z datą wsteczną, co jest niedozwolone i niemożliwe do spełnienia.

A zatem w tym zakresie przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadkach objętych jego dyspozycją (a taki przypadek w ocenie Izby zachodzi w niniejszej sprawie) jest regulacją szczególną w stosunku do przepisów ogólnych. Odwołujący nie wykazał także, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 26 ust. 3 Pzp, wskazujące, że nie wzywa się do uzupełnienia dokumentów, w sytuacji, gdy mimo ich uzupełnienia, oferta wykonawcy i tak podlega odrzuceniu, z innych względów. W szczególności nie można uznać, iż oferta Przystępującego podlega odrzuceniu jako złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z powodu podania nieprawdziwych informacji (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu), co podnosił Odwołujący.”.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję