Wezwanie do złożenia pełnomocnictwa w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z § 13 ust. 3 projektu rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych „Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.”

Pełnomocnictwo będzie więc traktowane jak „inne dokumenty”, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp których niezłożenie, będzie skutkować wezwaniem do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia. 

Artykuł na ten temat już niedługo ...

ś