Złożenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej na wezwanie zamawiającego

Zgodnie z art. 99 § 1 k.c. jeżeli do ważności czynności prawnej jest potrzebna szczególna forma, pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie. 

Z art. 99 § 1 k.c. oraz z treści SIWZ wynika, że wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu, powinni byli wraz z ofertą przedłożyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.

Pełnomocnictwo powinno było zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza. 

Odwołujący nie złożyli wraz z ofertą pełnomocnictwa, w związku z czym zamawiający słusznie wezwał ich do złożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie Pani H. K. do złożenia oferty w imieniu wykonawców w dniu jej złożenia. 

Niezłożenie pełnomocnictwa lub złożenie pełnomocnictwa wadliwego powoduje zatem bez wątpienia powstanie po stronie zamawiającego obowiązku wezwania wykonawcy przez do uzupełnienia dokumentu. 

Prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego powinno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. 

Możliwe jest więc przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, a także z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili złożenia oferty. 

Tymczasem z treści uzupełnionego przez odwołujących pełnomocnictwa nie wynika upoważnienie do podpisania w imieniu odwołujących przez panią H. K. w dniu 25 czerwca 2019 r., a następnie do złożenia w dniu 26 czerwca 2019 r. oferty. Odwołujący nie potwierdzili również czynności pani H. K., polegającej na podpisaniu i złożeniu oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która to została dokonana przed datą wystawienia uzupełnionego pełnomocnictwa. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku, gdy pełnomocnik dokonywał czynności w postępowaniu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, wykonawca może je uzupełnić w formie elektronicznej, z tymże z jego treści musi wynikać, że na dzień dokonywania czynności pełnomocnik był już do tego upoważniony. Tymczasem z treści uzupełnionego pełnomocnictwa taka okoliczność nie wynikała. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że Odwołujący mogli również na wezwanie zamawiającego złożyć kopię pisemnego pełnomocnictwa z lutego 2019 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza. Odwołujący takiej kopii również nie złożył. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że wszystkie czynności mające na celu wykazanie istnienia pełnomocnictwa dla Pani H. K., podjęte przez odwołujących po uzyskaniu informacji o odrzuceniu ich oferty, nie mogły odnieść skutku z uwagi na fakt, że zostały podjęte z naruszeniem terminu do uzupełnienia pełnomocnictwa wyznaczonego przez zamawiającego. 

Art. 26 ust. 3a ustawy Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek złożenia dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Przekroczenie wyznaczonego terminu wywołuje skutki przewidziane w ustawie. Faktem jest, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego cechuje się dość wysokim formalizmem, jednakże wykonawca, który decyduje się na wzięcie udziału w postępowaniu winien być tego świadomy i winien do tego formalizmu się dostosować. 

Z kolei zamawiający, który wobec jednego z podmiotów odstąpiłby od zasad obowiązujących w postępowaniu i nie respektowałby wyznaczonych przez siebie terminów, naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że złożenie oferty kwalifikowane jest jako jednostronna czynność prawna. Zgodnie natomiast z art. 104 zdanie pierwsze k.c., jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Niewykazanie działania w imieniu odwołujących jest więc równoznaczne z działaniem bez umocowania, a dlatego zamawiający zasadnie uznał ofertę odwołujących za nieważną i ją odrzucił.

 

Wyrok z dnia 9 sierpnia 2019 r., KIO 1443/19 
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

ś