Zobacz jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, gdy z datą 31 stycznia 2017 r. ustanowiony w dniu 17 lutego 2017 r. pełnomocnik podpisał złożone wykazy

Zobacz jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, gdy z datą 31 stycznia 2017 r. ustanowiony w dniu 17 lutego 2017 r. pełnomocnik podpisał złożone wykazy


Na podstawie art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (…).


Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie stan faktyczny sprawy, stwierdzić należało, że zamawiający powziąwszy informację, iż treść złożonych przez odwołującego dokumentów, nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu, zasadnie przyjął i zastosował przepis art. 26 ust. 3 Pzp, wzywając odwołującego wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, jednakże błędnie wywiódł skutek prawny i faktyczny dla odwołującego.

W zakreślonym przez zamawiającego terminie odwołujący złożył wymagane dokumenty, jednakże wątpliwości zamawiającego wzbudziła data widniejąca na uzupełnionych wykazach, nie korespondująca z datą udzielonego pełnomocnictwa, wystawionego dla osoby podpisującej rzeczone wykazy. Bezspornym w sprawie jest, iż pełnomocnictwo dla osoby podpisującej uzupełnione wykazy, udzielone zostało w dacie 17 lutego 2017 roku, oraz fakt, iż na uzupełnionych wykazach widnieje data 31 stycznia 2017 roku.


Poddając pod ocenę czynność zamawiającego, Izba stwierdziła, że nie jest możliwe, aby w dacie 31 stycznia 2017 roku, ustanowiony w dniu 17 lutego 2017 roku pełnomocnik mógł podpisać rzeczone wykazy. Po pierwsze w dacie 31 stycznia 2017 roku, Pan M.K. nie był ustanowionym pełnomocnikiem, a po drugie, jak to wynika z pisma z dnia 24 lutego 2017 roku, podmiotowe uzupełnienia składane były na wezwanie zamawiającego z 23 lutego 2017 roku.

Powyższe oznacza i w ocenie Izby nie budzi wątpliwości, iż data widniejąca na wykazach złożonych przez odwołującego, została na nich umieszczona przez omyłkę, albowiem zgodnie z oświadczeniem odwołującego złożonym na rozprawie, wykonawca ten sporządzał nowe wykazy na wzorach przygotowanych do złożenia wraz z ofertą, stąd data widniejąca na nich, tj. 31 stycznia 2017 roku. Zamawiający oceniając złożone wykazy nie dochował należytej staranności przy ich badaniu, albowiem kwestię powyższą winien, co najmniej wyjaśnić z odwołującym. Nadto nawet gdyby, co znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie faktycznym sprawy, zamawiający nie wyjaśniał powyższej okoliczności, to zamawiający winien przyjąć, że złożone wykazy zostały sporządzone na jego wezwanie z dnia 23 lutego 2017 roku i zostały podpisane przez osobę do tych czynności prawidłowo umocowaną w dacie ich sporządzania.

Jak wynika z akt postępowania p. M.K. został prawidłowo umocowany do dokonywania takich czynności już w dacie 17 lutego 2017 roku, co oznacza, że miał pełne prawo do podpisywania dokumentów sporządzanych po tej dacie. W okolicznościach przedmiotowej sprawy brak jest bowiem możliwości stwierdzenia, że p. M.K. podpisał nowe wykazy w dacie 31 stycznia 2017 r., albowiem w dacie tej nie miał umocowania do dokonywania takich czynności. Nadto wskazać należy, iż z treści pisma przewodniego do składanych (uzupełnianych) wykazów, z dnia 24 lutego 2017 roku, wprost wynika, że są one składane na wezwanie zamawiającego z 23 lutego 2017 roku.

Rekapitulując, Izba stwierdziła, że data widniejąca na wykazach (31 stycznia 2017 r.) pozostaje bez znaczenia prawnego i faktycznego, w odniesieniu do treści składanego oświadczenia (wykazów). Istotnym jest bowiem, czy składane wykazy są aktualne na dzień złożenia oświadczeń (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp), a okoliczności przeciwnej zamawiający nie wykazał. Jak słusznie wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2012 roku, sygn. akt KIO 1234/12 „Fakt, iż niektóre z dokumentów ofertowych noszą datę wcześniejszą od daty podanej na dokumencie pełnomocnictwa nie ma w tych okolicznościach znaczenia zważywszy, że istotna jest data złożenia i otwarcia oferty przez zamawiającego, a nie daty sporządzenia poszczególnych dokumentów składających się na całość oferty.”.


Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 marca 2017 r., KIO 440/17


Zobacz także:

Wykonawca wezwany uzupełnienia pełnomocnictwa, złożył pełnomocnictwo z datą sporządzenia późniejszą od daty składania ofert. Czy w takim przypadku zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy ?


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję