Czy referencje w postaci elektronicznej z wklejonym podpisem „wystawcy” to referencje

Odwołujący wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów z 21 grudnia 2023 r. wykonawca złożył Potwierdzenie realizacji umowy - plik o nazwie: „861a_IQU (1)”. Zdaniem Odwołującego, nie jest to elektroniczna kopia treści zapisanej w postaci papierowej, lecz plik przygotowany w programie do edycji dokumentów. W dokumencie tym wizualizacja podpisu J. K., logo firmy oraz pieczątka zostały do tego pliku wklejone - po najechaniu kursorem widać, że są to obrazki, które można kopiować. Tym samym nie stanowi on ani własnoręcznego podpisu złożonego w dokumencie w postaci papierowej, ani nie jest również podpisem elektronicznym J. K.

Odwołujący powołał się na § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie i podniósł, że złożony dokument O. nie stanowi cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej, choć na taki wygląda i dodatkowo taki charakter dokumentu ma potwierdzać złożenie na nim podpisu elektronicznego przez przedstawiciela O. - J. M., co w świetle przepisów, należy odczytywać jako dążenie do poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia). Dokument ten nie jest też dokumentem podpisanym żadnym podpisem elektronicznym przez wystawcę - Systems (…), a tym samym dokument ten nie został złożony we właściwej formie.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przekazany dokument nie stanowił cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej, ale został stworzony pierwotnie w formie cyfrowej (potwierdzają to również przedstawione przez wykonawcę dwie ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie: 

  1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 
  2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska wykonawcy, który kwestionował konieczność opatrzenia dokumentu elektronicznego jakimkolwiek podpisem. Zauważenia wymaga, że referencje stanowią oświadczenie wiedzy, a brak podpisu powoduje, że trudno im przypisać cechy oświadczenia. Taki niepodpisany tekst nie posiada walorów dowodowych, nie da się bowiem ustalić, że osoba wskazana w jego treści faktycznie złożyła takie oświadczenie. Co więcej, w ogóle nie jest możliwe ustalenie osoby, od której takie oświadczenie pochodzi. Jak wynika z przedstawionych przez Odwołującego ekspertyz - na podstawie informacji zawartych w dokumencie nie jest możliwe ustalenie osoby, która go wytworzyła. Plik o takiej treści mógłby więc być przygotowany przez każdą inną osobę, która umieściła w nim nazwę spółki i dokleiła znaki graficzne stanowiące odwzorowanie podpisu i pieczątki.

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się z wykonawcą, który brak potrzeby podpisania referencji wywodził z § 10 ww. rozporządzenia w sprawie dokumentów elektronicznych, który wśród wymagań dla dokumentów elektronicznych nie wymienia podpisu. Takie stanowisko nie uwzględnia charakteru referencji, które są oświadczeniem wiedzy konkretnych osób, a brak podpisu powoduje brak walorów dowodowych takiego dokumentu.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej o wadliwości złożonych referencji świadczy nieopatrzenie ich podpisem wystawcy, nie zaś opatrzenie ich podpisem osoby reprezentującej Przystępującego. Podpis elektroniczny w imieniu Przystępującego należy jedynie uznać za zbędny, skoro nie chodziło o poświadczenie cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wykonawca nie przedstawił prawidłowego podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia wskazanego w wykazie, a zatem jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

 

Wyrok z dnia 8 kwietnia 2024 r., KIO 907/24 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.