Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Zgodnie z art. 7 pkt 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

Na gruncie ustawy Pzp zamawiający jednak nie zawsze musi żądać podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe uzależnione jest od wartości zamówienia, kategorii i zakresu kwalifikacji podmiotowej. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (art. 124 pkt 1 ustawy Pzp). 

Zamawiający żąda w postępowaniu wyłącznie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak obligatoryjnych podstaw wykluczenia oraz tych fakultatywnych podstaw wykluczenia, które wskazał w dokumentach zamówienia. Natomiast w zakresie pozostałych podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, żądanie ich przez zamawiającego ma charakter fakultatywny (art. 124 pkt 2 nowej ustawy Pzp). Wykaz żądanych podmiotowych środków dowodowych zamawiający określa w Specyfikacji Warunków Zamówienia (art. 134 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp). (…).

Katalog podmiotowych środków dowodowych, które służą potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia wykonawcy został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), dalej „rozporządzenie”. 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zobowiązany jest do żądania m.in. dokumentu określonego w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, tj. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

  1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
  2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
  3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
  4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 
  5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
  6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 
  7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, 
  8. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 
  9. art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy Pzp. 

Powyższy dokument ma na celu potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Zamawiający otrzymując od wykonawcy ww. oświadczenie powinien więc uzyskać potwierdzenie, że aktualne są informacje co do konkretnych podmiotowych kwestii wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożonego wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a więc potwierdzenie tychże informacji, zgodne z istniejącym stanem faktycznym na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl 

„Podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.