Dopisanie do oryginalnej treści ulotki wymaganych parametrów technicznych

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2022 r., KIO 813/22, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący nie udowodnił, że system zaoferowany przez przystępującego nie spełnia wymogów w zakresie sygnalizacji pobrania odpowiedniej kropli krwi do pomiaru oraz braku rozpoczęcia badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi. 

Odwołujący oparł odwołanie na okoliczności, iż wykonawca samodzielnie potwierdził w ulotce systemu wymagane parametry poprzez ich dopisanie do oryginalnej treści ulotki. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej samodzielne umieszczenie w treści ulotki zapisów potwierdzających wymagane parametry nie przesądza o tym, że oferowany produkt nie posiada funkcjonalności, na temat których informacja została dopisana. Ulotka produktu jest jedynie drukiem informacyjnym, nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Samodzielne dopisywanie w jej treści informacji, których wcześniej nie posiadała, nie jest prawnie zakazane. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający w postępowaniu nie wymagał ulotek oryginalnych, sporządzonych przez producenta. Nie zakazał również dopisywania w niej informacji wcześniej nieujętych. Jeżeli odwołujący kwestionował fakt posiadania przez zaoferowany produkt wymaganych funkcjonalności, winien był okoliczność tę udowodnić w inny sposób, np. poprzez okazanie produktu zaoferowanego przez przystępującego i zademonstrowanie jego funkcjonalności bądź też uzyskanie oświadczenia producenta systemu dotyczącego spełnianych przez niego parametrów. 

Odwołujący takich dowodów nie przedłożył, natomiast Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła, że to na nim - zgodnie z art. 534 ust. 1 ustawy Pzp - spoczywał ciężar wykazania faktów, z których wywodził on skutki prawne. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że parametry sygnalizacji pobrania odpowiedniej kropli krwi do pomiaru oraz braku rozpoczęcia badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi są ze sobą skorelowane. 

Wymagania w tym zakresie można również uznać za spełnione w sytuacji, gdy zaoferowany system nie rozpocznie badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi oraz gdy rozpocznie badanie przy pobraniu wystarczającej ilości krwi, co podnosili zamawiający i przystępujący. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie ustanowił wymogu w zakresie jakiegoś szczególnego sposobu sygnalizacji pobrania odpowiedniej ilości krwi do 8 pomiaru (np. sygnału dźwiękowego, świetlnego, w postaci tekstowej itp.). 

Można zatem przyjąć, że sam fakt rozpoczęcia badania po pobraniu wystarczającej ilości krwi stanowi również sygnał, iż wymagana ilość krwi została pobrana. Zgodnie zaś z informacją zawartą w treści ulotki załączonej przez przystępującego, zaoferowany przez niego system, po pobraniu i przyłożeniu próbki krwi, „rozpocznie odliczanie”, co może zostać uznane za sygnalizację pobrania odpowiedniej ilości krwi do pomiaru. Tym samym Izba uznała, że zarzuty dotyczące niespełniania przez system zaoferowany przez przystępującego parametrów w zakresie sygnalizacji pobrania odpowiedniej kropli krwi do pomiaru oraz braku rozpoczęcia badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi, nie zostały przez odwołującego udowodnione i - tym samym - nie zasługiwały na uwzględnienie.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.                                                 Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.