Inne przedmiotowe środki dowodowe żądane przez zamawiającego

Zapraszamy do grupy SuperPrzetargi na FB

0. LOGO SuperPrzetargi.png   https://www.facebook.com/groups/313674059850394

 

Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. 

Zgodnie z przepisem art. 104-107 ustawy Pzp zamawiający może żądać złożenia przedmiotowych środków dowodowych np. w postaci złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. 

Katalog przedmiotowych środków dowodowych jest katalogiem otwartym, o czym świadczy treść art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 i 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

Inne przedmiotowe środki dowodowe żądane przez zamawiającego muszą zostać wskazane w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, muszą być proporcjonalne i związane z przedmiotem zamówienia i nie mogą ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Dopuszczając dokument równoważny, zamawiający powinien w taki sposób określić postawione dokumentowi równoważnemu wymogi, aby móc następnie w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię jego równoważności (zob. wyroki z dnia 3 sierpnia 2011 r., KIO 1549/11 KIO 1569/11). Dokument równoważny to dokument mający równą wartość, równe znaczenie. 

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość złożenia równoważnego przedmiotowego środka dowodowego, jednak bez jego dookreślenia, to nie może następnie kwestionować złożonego przedmiotowego środka dowodowego, jeżeli taki przedmiotowy środek dowodowy będzie potwierdzał zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w SWZ. 


Józef Edmund Nowicki