Czy rzeczywiście pełna godzina 12 kończy się o 12:00:59

W wyroku z dnia 20 stycznia 2021 r. KIO 3455/20, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do zagadnienia terminu składania ofert wyznaczonego na godzinę 12:00.

Termin składania ofert w tym postępowaniu upływał 15 grudnia 2020 r. o godz. 12:00, czyli tego dnia „w samo południe”. Taki sposób oznaczenia godziny był jednoznaczny i wskazywał dokładanie moment, a nie okres czasu. Co więcej samo oznaczenie godzinowe bez minut również wskazywałoby na dokładnie ten sam chwilę. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie miałoby również znaczenia, gdyby oznaczenie godziny nie poprzedzono przyimkiem „do”. Tym niemniej wskazanie w SIWZ, że oferty należy składać „nie później niż do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12:00” zostało tak wyczerpująco i dobitnie sformułowane, że jest zrozumiałe samo przez się i nie poddaje się innej interpretacji niż literalna.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej prezentowany przez Odwołującego pogląd, jakoby pełna godzina kończyła się 59 sekund później, był nieuzasadniony z punktu widzenia elementarnej wiedzy i podstawowych zasad logiki, nie mówiąc o doświadczeniu życiowym. Wbrew temu, co sugerował Odwołujący, po wybiciu pełnej godziny biegną sekundy pierwszej minuty następnej godziny i po 60 sekundach ta pierwsza minuta się kończy, a nie zaczyna.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy uregulowano, że głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00. Przy czym z § 4 tego samego art. wynika, że o godzinie zakończenia głosowania zarządza się właśnie zakończenie głosowania, z wyjątkiem wyborców, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania. Przy analogicznej jak w tym postępowaniu formule określenia upływu terminu końcowego w formule „hh:mm” nikt nie ma wątpliwości, że 21:00:01 przypada już po tak oznaczonej przepisami chwili zakończenia głosowania.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że w SIWZ precyzyjnie opisano, w jaki sposób identyfikowana jest chwila złożenia oferty. Zatem o ile komunikat „oferta została złożona poprawnie” może potwierdzać fakt poprawnego zapisania jej na serwerze platformy, o tyle dla określenia momentu, kiedy to nastąpiło, miarodajna jest informacja o terminie jej złożenia, która powinna być dostępna dla wykonawcy po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika. Okoliczność, że wykonawca nie mógł sprawdzić tej informacji na własnym koncie (co dowiódł przeprowadzony na rozprawie w tym zakresie eksperyment procesowy) nie wpływa na to, że w systemie dochodzi automatycznie do zapisania oferty na serwerze platformy, a w konsekwencji możliwe jest ustalenie, kiedy obiektywnie to nastąpiło.

Na skutek złożenia reklamacji wykonawca otrzymał od Zamawiającego nie tylko informację, kiedy nastąpił zapis oferty na serwerze platformy, ale również źródłowe logi wygenerowane w jej systemie, na podstawie których to ustalono. Co ważniejsze, Odwołujący sam wskazał na nie jako na istotny w sprawie dowód, czyli nie zakwestionował ich wiarygodności.

Z logów tych wynikało, że oferta wykonawcy została zapisana na serwerze platformy 15 grudnia 2020 r., 49 sekund po godzinie 12. 

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w postępowaniu wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert.