Co oznacza oferta „sensu largo” i oferta „sensu stricte”?

Ofertę zamawiający utożsamiał z Formularzem ofertowym/wypełnionym drukiem formularza ofertowego, co także wynikało z SIWZ. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że o ile oferta sensu largo to wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę (także oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) - zawartość oferty w tym znaczeniu zamawiający wskazał w SIWZ - o tyle oferta sensu stricte to „jedynie” oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1 k.c.).

Zamawiający, odrzucając ofertę Odwołującego powołał się na przepis art. 89 ust. 8 ustawy Pzp i art. 78 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 73 § 1 k.c. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej art. 78 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 73 § 1 k.c. należy odnieść do oferty sensu stricte, którą w tym przypadku stanowi formularz ofertowy odwołującego, który został podpisany przez prawidłowo umocowane osoby, co nie było przez odwołującego kwestionowane.

Wobec tego, że nieważność na podstawie odrębnych przepisów, w tym przypadku na podstawie wskazanych przez zamawiającego w zawiadomieniu przepisów kodeksu cywilnego odnieść należy do formularza oferty, a nie do załączników, skład orzekający uznał, skoro formularz ofertowy został prawidłowo przez odwołującego podpisany, że brak było podstaw do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Odrzucając ofertę odwołującego z powołaniem się na przepis art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający odwołał się do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, która to regulacja sprowadza się, w przypadku przedmiotowego postępowania wszczętego i niezakończonego przed 18 października 2018 r., do tego, że ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ponownie skład orzekający zwrócił uwagę, że ofertą w rozumieniu SIWZ był jedynie formularz ofertowy, który został przez odwołującego podpisany.

Odnosząc się do odrzucenia oferty Odwołującego z tego względu, iż oferta ta nie odpowiada wymogom określonym w SIWZ, tj. iż podpisy muszą być również złożone na załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez wykonawcę na potrzeby niniejszego postepowania, skład orzekający stwierdził, że w postanowieniach SIWZ rygor nieważności zamawiający przypisał wyłącznie do oferty, a nie do jej załączników.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że wątpliwości - które winny być poczytane na korzyść Odwołującego - budziło to, czy kwestionowany przez zamawiającego załącznik do oferty w ogóle podlegał postanowieniu z rozdziału IX pkt 6 SIWZ („Podpisy osób, o których mowa w ust. 5, muszą być złożone na każdej stronie druku oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnionych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego postępowania.”), ponieważ zamawiający, wyjaśniając sposób rozumienia załączników opracowanych przez wykonawcę wskazał, że chodzi mu o załączniki wypełnione przez wykonawcę. To z kolei prowadzi do wniosku, że chodzi o te załączniki, których wzory opracował zamawiający, a w odniesieniu do których rolą wykonawcy było ich wypełnienie. 

Taki charakter (do wypełnienia) miał składany wraz z ofertą załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp”. Załączniki wedle tego wzoru bezsprzecznie zostały złożone w odniesieniu do obu członków odwołującego się konsorcjum i podpisane (bezsporne).

 

Wyrok z dnia 27 listopada 2018 r., KIO 2344/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś