Czy zwrot oferty złożonej po upływie terminu składania ofert następuje w każdym przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert i niezależnie od powodów?

Czy zwrot oferty złożonej po upływie terminu składania ofert następuje w każdym przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert i niezależnie od powodów?

 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Wykonawca powinien dołożyć należytej staranności przy terminowym złożeniu oferty.

Złożenie oferty po upływie terminu składania ofert co do zasady oznacza, że nie doszło do skutecznego złożenia oświadczenia woli zawartego w ofercie.

Nie można równie z pomijać, że „uczestnictwo w procedurach przetargowych prowadzonych na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych przynależy do obrotu profesjonalnego. Z tych względów należytą staranność wykonawcy zgodnie z art. 355 k.c. określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W pierwszym rzędzie w interesie odwołującego leżało, aby złożyć ofertę w takim czasie, który nie budziłby żadnych wątpliwości. Odwołujący decydując się na złożenie oferty dokładnie na moment upływu terminu, winien liczyć się z ryzykiem, że nie zdoła tego skutecznie uczynić” (wyrok z dnia 7 czerwca 2016 r., KIO 894/16).

W wyroku z dnia 22 listopada 2012 r., KIO 2462/12, Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się natomiast ze stanowiskiem zamawiającego zaprezentowanym na rozprawie, że art. 84 ust. 2 Pzp nie nakazuje zwrotu oferty złożonej po upływie terminu bez jej otwierania.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że „Nie ma zatem żadnego przepisu, który nie uprawniałby Zamawiającego do otwarcia oferty (na co wskazywał Odwołujący), ani też żadnego przepisu, który wprost zabraniałby Zamawiającemu otwarcie takiej oferty. Za spójną i logiczną uznano interpretację Zamawiającego, iż zgodnie z art. 86 należy otworzyć wszystkie oferty, również ofertę złożoną po terminie, ponieważ nie jest możliwe powtórzenie czynności otwarcia ofert, a w przypadku uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 84 ust. 2 ustawy P.z.p. możliwa jest ocena takiej oferty i nie zachodzi konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

W wyroku z dnia 28 grudnia 2011 r., KIO 2688/11, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu dokonanie czynności otwarcia oferty Odwołującego, z uwagi na treść art. 84 ust. 2 Pzp, który stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej z przywołanego przepisu wynika, że ustawodawca przewidział możliwość skutecznego zakwestionowania, poprzez złożenie odwołania, decyzji zamawiającego o uznaniu oferty za złożoną po terminie. Konsekwencją stwierdzenia w postępowaniu odwoławczym, że decyzja zamawiającego była błędna, powinno być więc jej naprawienie, poprzez nakazanie zamawiającemu otwarcia spornej oferty. Sytuację tę należy potraktować jako wyjątek od zasady jednoczesnego otwarcia wszystkich ofert w dniu upływu terminu na ich składanie. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, orzeczenie obowiązku otwarcia oferty realizuje ratio legis przepisu art. 84 ust. 2 Pzp, nie naruszając przy tym zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że chociaż otwarcie pozostałych ofert miało już miejsce i zostały ujawnione ich istotne elementy, to sporna oferta pozostaje cały czas w dyspozycji Zamawiającego i nie mogła ulec zmianie. Niezasadne byłoby w związku z tym nakazanie unieważnienia postępowania, jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, ponieważ art. 84 ust. 2 Pzp, przewidując możliwość zaskarżenia zaniechania otwarcia oferty, umożliwia właśnie usunięcie zaistniałej w postępowaniu nieprawidłowości.

Wyroki z dnia 22 listopada 2012 r., KIO 2462/12 i z dnia 28 grudnia 2011 r., KIO 2688/11 pozostają aktualne na gruncie obowiązującej ustawy Pzp.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Orzecznictwo:  www.uzo.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję