Jak wyznaczać (obliczać) termin składania ofert w zamówieniach publicznych w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych?

„Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43 ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania. W przypadku zamówień powyżej progów UE jest to 35 dzień od przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. 

Jednocześnie, użyte w treści tego przepisu wyrażenia „od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych”, a w przypadku art. 43 ust. 2 ustawy Pzp „od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”, zgodnie z art. 111 § 2 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, wskazują, iż przy wyznaczaniu tych terminów nie uwzględnia się dnia, w którym zamawiający zamieścił i tym samym opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych lub, przy zamówieniach powyżej progów UE, przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ponadto, należy zauważyć, iż stosownie  do treści art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

W konsekwencji, w świetle przepisów ustawy niemożliwe jest wyznaczenie przez zamawiającego terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni). 

Zamawiający, w świetle tych przepisów zobowiązany jest do wyznaczenia konkretnej daty, ze wskazaniem godziny, w której upływa termin na złożenie oferty w siedzibie zamawiającego, uwzględniając w tym zakresie uwarunkowania organizacyjne funkcjonujące w jego jednostce, a także dyspozycję art. 43 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
Oznacza to, że np. 7-dniowy termin zostanie zachowany jeśli zamawiający zapewni, że od momentu publikacji ogłoszenia w BZP do terminu składania ofert wyrażonego w dniach i godzinach mieści się 7 dni. 

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie m. in. w uchwale KIO z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. akt KIO/KD 15/09). Powyższa interpretacja przyjmowana była również wielokrotnie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych będących przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w których w okolicznościach wyznaczenia przez zamawiających terminu składania ofert upływającego w 7 dniu od dnia wszczęcia postępowania, Prezes Urzędu nie wykazywał naruszeń przepisów ustawy Pzp.  

W powyższym kontekście należy jednak wyraźnie podkreślić, iż terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają, w świetle przepisów ustawy Pzp, charakter minimalny, a obowiązkiem zamawiającego jest dostosowanie ich długości do stopnia złożoności przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania oferty przez potencjalnych wykonawców. Przepisy ustawy Pzp akcentują zatem przede wszystkim konieczność ustalenia terminów składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wymiarze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jego wielkości lub parametrom technicznym, a także uwarunkowaniom organizacyjnym lub gospodarczym związanym z określonym świadczeniem. 

Terminy te są w każdym przypadku konkretyzowane w toku czynności przygotowujących wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, w każdym postępowaniu, może wyznaczyć termin dłuższy niż minimalny przewidziany przez ustawę Pzp.”
 

Źródło:  INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Nr 1/2019, strona 29

Link:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/40997/INFORMATOR-nr-1_2019.pdf

 

ś