Jak wyznaczać (obliczać) termin składania ofert w zamówieniach publicznych?

Jak wyznaczać (obliczać) termin składania ofert w zamówieniach publicznych?

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Użyte w art. 43 ust. 1 Pzp sformułowanie „nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni”, oznacza, że przy ich ustalaniu, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest 7 lub 14 dzień od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jednocześnie użyte w art. 43 ust. 1 Pzp wyrażenie „nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych”, zgodnie z art. 111 § 2 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp, wskazuje, że przy wyznaczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 86 ust. 2 Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Na gruncie przepisów ustawy Pzp nie jest zatem możliwe wyznaczenie przez zamawiającego terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni).  W świetle tych przepisów zamawiający jest obowiązany do wyznaczenia konkretnej daty, ze wskazaniem godziny, w której upływa termin składania ofert.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 19 lutego 2018 r., termin składania ofert może upływać w dniu 5 marca 2018 r., o godzinie określonej przez zamawiającego, pod warunkiem, że termin ten został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie musiał wyznaczyć terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w Pzp (art. 9a ust. 2 Pzp).

Powyższe stanowisko ma uzasadnienie w uchwale z dnia 10 czerwca 2009 r., KIO/KD 15/09.

 
Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję