Jak wyznaczać (obliczać) termin składania ofert w zamówieniach publicznych?

Jak wyznaczać (obliczać) termin składania ofert w zamówieniach publicznych?

 

Czy w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 19 lutego 2018 r., termin składania ofert może upływać w dniu 5 marca 2018 r., w godzinie określonej przez zamawiającego?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Użyte w art. 43 ust. 1 Pzp sformułowanie „nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni” oznacza, że przy ustalaniu tych terminów zamawiający może ustalić termin składania ofert już na 7 lub 14 dzień od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 111 k.c. „Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia” oraz „Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło”. Przy obliczaniu terminu składania ofert nie uwzględnia się zatem dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 19 lutego 2018 r., termin składania ofert może upływać w dniu 5 marca 2018 r., w godzinie określonej przez zamawiającego, pod warunkiem, że termin ten został ustalony z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie musiał wyznaczyć terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w Pzp (art. 9a ust. 2 Pzp).

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 86 ust. 2 Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Na gruncie przepisów Pzp niemożliwe jest zatem ustalenie terminu składania ofert jako terminu w dniach (liczbie dni).

Powyższy sposób ustalania terminów składania ofert, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2 Pzp potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., KIO 2167/14, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 43 ust. 1 i 2 Pzp przez wskazanie zbyt krótkiego terminu składania ofert „uznała za zasadne kwestionowanie terminu składania ofert ustalonego jako terminu 41-dniowego, a więc o jeden dzień dłuższego od minimalnego wynikającego z art. 43 ust. 2 pkt 1 Pzp.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wyznacza termin składania ofert  z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

W postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż: 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie (ust. 2 pkt 1). Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu w dniu 3 października 2014 r., termin składania ofert wyznaczył na 13 listopada 2014 r., ustalając 41-dniowy termin na przygotowanie i złożenie oferty, a więc termin dłuższy niż minimalny - 40 dni, o 1 dzień.”

Tak samo w sprawie liczenia terminu składania ofert wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 10 czerwca 2009 r., KIO/KD 15/09 oraz wyroku z dnia 16 lutego 2011 r., KIO 223/11.

W postępowaniu, którego dotyczy wyrok KIO 223/11 strony były zgodne co do tego, że w sprawie ma zastosowanie przepis art. 111 § 2 k.c. w zw. art. 14 Pzp, zgodnie z którym nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, będące początkiem biegu terminu. Różniły się jednak w ocenie, czy zdarzeniem, od którego należy liczyć bieg terminu jest dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu (17 listopada 2010 r.) czy też dzień publikacji tego ogłoszenia (18 listopada 2010 r.). Przy pierwszym sposobie liczenia, zgodnym ze stanowiskiem Zamawiającego, termin składania ofert wynosił 42 dni, na które składało się 13 dni listopada i 29 dni grudnia. Połowa wyznaczonego terminu składania ofert wynosiła więc 21 dni i upływała w dniu 8 grudnia 2010 r. Przy drugim sposobie liczenia, odpowiadającym stanowisku Odwołującego, termin składania ofert wynosił 41 dni, na który składało się 12 dni listopada i 29 dni grudnia. Przy takim sposobie liczenia, połowa wyznaczonego terminu składania wynosiła po zaokrągleniu 21 dni i upływała w dniu 9 grudnia 2010 r.” Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przepis art. 43 ust. 2 Pzp wskazuje jednoznacznie, że zdarzenie, od którego należy liczyć bieg terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych należy uznać „przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UOPWE” (w aktualnym stanie prawnym - Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).
 
Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję