Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

28 wrz 2017, 00:01 Zamawiający może dowolnie określić okres rękojmi, byleby treść zmiana lub jej cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku ani zasadom współżycia społecznego

Przepisy Pzp nie określają zasad szczególnych dotyczących gwarancji lub rękojmi i nie precyzuje okresu na jaki można ich żądać. Okres gwarancji wynika z praktyk rynkowych. Zamawiający może jednak żądać od wykonawcy przyjęcia dłuższego okresu gwarancji, jeżeli tak postanowi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gwarancja będzie jednym z kryteriów oceny ofert.