W przypadku wątpliwości wykonawca musi zwrócić się o wyjaśnienie treści SWZ

Należy podkreślić, że zaistniała sytuacja jest wynikiem zaniedbań nie ze strony Zamawiającego, ale tego, że Odwołujący nie dostrzegł zmian postanowień SIWZ w względem tych które obowiązywały w 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza przypomina stanowisko wyrażone w orzecznictwie Sądu Najwyższego o konieczności zadawania pytań, jak i profesjonalnym charakterze uczestników postępowania o udzielnie zamówienie publicznego. 

W wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., IV CSK 626/2013 Sąd Najwyższy wskazał na znaczenie art. 38 ustawy Pzp w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego wyznaczających ogólne reguły wykonywania zobowiązań. 

Zgodnie z omawianym wyrokiem Sądu Najwyższego art. 38 ustawy Pzp w związku z art. 354 § 2 k.c. w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego daje nie tylko wykonawcy uprawnienie, ale także nakłada na niego obowiązek zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Sąd wskazał także, że od profesjonalisty w danej dziedzinie, uzasadnione jest wymaganie większej staranności niż od innych uczestników rynku, a to skutkuje potrzebą zwrócenia się do Zamawiającego o udzielenie potrzebnych interpretacji postanowień SIWZ, celem właściwego przygotowania oferty.

 

Wyrok z dnia 2 marca 2021 r., KIO 404/21 
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

ś