Środki ochrony prawnej

7 sie 2017, 00:01 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy - Pzp czynności podjętej przez zamawiającego

Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, nie jest środkiem ochrony prawnej sensu stricto.

19 lip 2017, 00:01 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

Z art. 185 ust. 2 Pzp wynika w sposób jednoznaczny, że jednym z elementów zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, powinno być wskazanie, w czym wykonawca upatruje swego interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia odwołania na korzyść strony, do której przystępuje. Wskazanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia jest elementem istotnym zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, ponieważ z art. 185 ust. 3 wynika, że wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.