Czy jest dopuszczalne przesłanie przystąpienia, nie za pośrednictwem skrzynki podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, tylko za pomocą e-maila?

Krajowa Izba Odwoławcza nie dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (zwanych dalej: „zgłaszającym przystąpienie”), który zgłosili swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego. 

Przesłanki przystąpienia uregulowane zostały w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Dodatkowo, zgodnie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092) Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w formie pisemnej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Jak ustaliła Krajowa Izba Odwoławcza, zamawiający przekazał informacje o złożonym odwołaniu wraz z jego kopią pozostałym wykonawcom składającym oferty w postepowaniu za pomocą poczty elektronicznej w dniu 5 listopada 2019 r. W związku z tym zakreślony w art. 185 ust. 2 zd. 1 trzydniowy termin na zgłoszenie przystąpienia upłynął w dniu 8 listopada 2019 r. Zgłaszający przystąpienie w dniu 8 listopada 2019 r. przesłał wiadomość e-mail na adres: odwolania@uzp.gov.pl, w której poinformował, iż z powodu komunikatu błędu w przesyle drogą elektroniczną przystąpienia do przedmiotowego postepowania odwoławczego, przesyłał w załączeniu dokumenty, które próbował wielokrotnie przesłać za pomocą ePUAP. Ponadto zgłaszający przystąpienie poinformował, że wysłał ww. wiadomość e-mail również dla celów dowodowych. 

Do wiadomości załączone zostały: plik samego podpisu z rozszerzeniem xades, informacja z KRS jednego z konsorcjantów oraz wiadomości potwierdzające zawiadomienie odwołującego i zamawiającego o zgłoszonym przystąpieniu. 

Następnie zgłaszający przystąpienie w dniu 12 listopada 2019 r. przesłał wiadomość e-mail na wskazany wcześniej adres, do której oprócz wskazanych wcześniej załączników przesłanych w mailu z dnia 8 listopada 2019 r. załączył także pismo w formacie pdf. stanowiące przystąpienie do odwołania. 

Z powyższego bezsprzecznie wynika, że zgłoszenie przystąpienia zostało przesłane, nie za pośrednictwem skrzynki podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, jak wymaga ww. rozporządzenie, ale za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że wskazywane przez zgłaszającego przystąpienie w wiadomości e-mail z dnia 8 listopada 2019 r. błędy w przesyle drogą elektroniczną, należy uznać za okoliczność niepotwierdzoną. 

Zgłaszający przystąpienie ani do maila z dnia 8 listopada 2019 r., ani do maila z dnia 12 listopada 2019 r. nie załączył żadnych dowodów potwierdzających czasowe niedziałanie skrzynki podawczej Izby w wyniku awarii lub zaistnienia innych okoliczności powodujących niemożność z jej skorzystania np. przerwę techniczną. 

Zgłaszający przystąpienie mógł przesłać komunikat o czasowej awarii skrzynki lub zrobić zrzut z ekranu, na którym potwierdzona zostałaby informacja o niemożności z jej skorzystania. W związku z tym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zgłaszający przystąpienie przesłał swoje pismo w sposób niezgodny z art. 185 ust. 2 zd. 2 ustawy Pzp w związku z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092) w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. 

Po drugie pismo w postaci elektronicznej z informacją o zgłoszonym przystąpieniu zostało przesłane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dopiero w dniu 12 listopada 2019 r. czyli już po terminie na zgłoszenie przystąpienia, który upłynął w dniu 8 listopada 2019 r.

Powyższe oznacza, że zgłaszający przystąpienie przesłał swoje pismo w sposób niezgodny także z treścią art. 185 ust. 2 zd. 1 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza uznała zgłoszone przystąpienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za nieskuteczne.

 

Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r., KIO 2223/19
Źrodło:  www.uzp.gov.pl 
 

ś