Informacje z Internetu tajemnicą przedsiębiorstwa

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do informacji złożonych w postępowaniu podlega ocenie pod kątem spełnienia każdej z przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa opisanej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tym bardziej skuteczność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga wykazania przez wykonawcę, a zatem udowodnienia, że zastrzeżona informacja rzeczywiście stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Ogólne wyjaśnienia złożone przez wykonawcę nie mogą stanowić podstawy do ograniczenia zasady jawności postępowania. 

Jak wynika z definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, co do których wykazano, że posiadają wartość gospodarczą i nie są powszechnie znane w kręgu osób zajmujących się tym rodzajem informacji. Obowiązkiem Wykonawcy, który zastrzega określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, jest wykazanie twierdzeń, które legły u podstaw takiego zastrzeżenia. 

Skoro Wykonawca oświadczył, że informacje mają wartość gospodarczą, powinien wykazać jaką. Okoliczność ta nie może pozostać jedynie w sferze ogólnego twierdzenia, nie wyrażona w sposób konkretny. Wykonawca zastrzegający poszczególną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinien wykazać, iż podjął szereg czynności nacelowanych na ochronę tej informacji. 

Informacje pochodzące z Internetu stanowią informacje ogólnodostępne i jako takie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa przytoczoną powyżej, tajemnicą przedsiębiorstwa mogą zostać objęte informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile upoważniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Informacje pochodzące z Internetu (informacje wydrukowane ze stron internetowych) są powszechnie dostępne, zostały ujawnione publicznie, mogą z łatwością zostać pozyskane przez jakiegokolwiek zainteresowanego. 

 

Źródło: wyrok z dnia 6 kwietnia 2021 r., KIO 612/21

www.uzp.gov.pl