Czy wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może wykorzystywać możliwości utajnienia oferty i dokumentów do niej załączonych (a także wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny) wyłącznie w celu utrudnienia wykonawcom, którzy złożyli oferty konkurencyjne, weryfikacji prawidłowości własnej oferty. Z tego powodu, wykonawca zastrzegając tajemnicę, musi wykazać, że określone dokumenty (bądź ich elementy) rzeczywiście taki walor posiadają. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, biorąc pod uwagę, że priorytetem jest zasada jawności, nie można akceptować zastrzegania całego pliku dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli znajdują się w nim informacje różnej wagi, także nieposiadające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca zastrzegając łącznie wiele dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa ponosi ryzyko, że w razie ujawnienia całego pliku dokumentów, zostanie również ujawniona rzeczywista tajemnica przedsiębiorstwa, zasługująca na ochronę. Dlatego wykonawca powinien wyraźnie wskazać, które informacje, i dlaczego, są objęte taką tajemnicą. Tymczasem Odwołujący, poza ogólnikami, przywołaniem orzecznictwa, powołaniem się na powiązania gospodarcze, oraz na klauzule poufności, zawarte w niektórych załącznikach, złożonych wraz z wyjaśnieniami, nie wskazał żadnych powodów, dla których zastrzeżone jako tajemnica dokumenty mają być objęte ochroną. (…) 

W odwołaniu Odwołujący powtarzał, że „przedstawione przez niego wyjaśnienia stanowią jego know-how, wobec czego są informacjami o charakterze organizacyjnym i posiadają dla niego ogromną wartość gospodarczą” co nie tylko nie prowadzi do jakiegokolwiek wykazania, że określone informacje zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa, ale jest wręcz tautologią (co potwierdza twierdzenie Odwołującego na rozprawie, że informacje są tajne same przez się). Ze złożonych wyjaśnień nie wynika, na czym polega know-how, ani nie wskazywano na konkretną wartość gospodarczą. 

Reasumując, Odwołujący nie wykazał w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny (późniejsze wykazanie, w toku postępowania odwoławczego, byłoby spóźnione, a i tak nie miało miejsca) żadnych elementów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mających potwierdzać, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Wyrok z dnia 18 lipca 2022 r., KIO 1741/22