Odrzucenie oferty, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Drodzy Czytelnicy portalu wPrzetargach.pl
 Dziś kolejny artykuł w ramach cyklu „Tydzień z odrzuceniem oferty w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym”,  który dedykujemy osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych, słuchaczom studiów podyplomowych z zamówień publicznych, osobom, które świadczą usługi doradztwa, osobom wykonującym kontrolę zamówień publicznych oraz wykonawcom. W dzisiejszym artykule o odrzuceniu oferty, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Józef Edmund Nowicki.png

Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny

 

Odrzucenie oferty, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

 1. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
 2. Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Pzp warunki zamówienia to warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy, usługi lub roboty budowlanej nie odpowiada opisanemu w SWZ przedmiotowi zamówienia co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. W praktyce najczęściej niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega albo na niezgodności zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża wykonawca i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w SWZ, ewentualnie na niezgodnym z SWZ sposobie wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu owego zobowiązania w ofercie.
 4. Odrzuceniu podlega wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest również wyjaśnienie treści oferty. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w SWZ co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w sposób nieusuwalny i nie jest możliwe wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jedynie w sytuacji potwierdzenia jej niezgodności zgodności z warunkami zamówienia bez możliwości wyjaśnienia treści złożonej oferty. Odrzucenie oferty na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp może nastąpić, gdy nie ma wątpliwości co do niezgodności treści oferty z treścią SWZ (zob. wyrok z 24 lutego 2009 r., KIO/UZP 158/09 („Odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp2004 może nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią SIWZ jest niewątpliwa”).
 6. Na podstawie art. 223 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp (w skrócie „art. 223 ust. 1 ustawy Pzp”) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Nie wolno pominąć w tym miejscu obowiązku, jaki ciąży na zamawiającym, a więc rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnienia mogą dotyczyć wszystkich elementów oferty zarówno jej zwartości merytorycznej, jak i warunków wykonania zamówienia. Wezwanie do wyjaśnień treści oferty stanowi uprawnienie zamawiającego, zgodnie z literalnym brzmieniem komentowanego przepisu.
 7. Przepis art. 223 ust. 1 ustawy Pzp powinien być rozpatrywany w kategoriach uprawnień zamawiającego, a więc prawa zamawiającego do żądania wyjaśnień, połączonego z obowiązkiem zażądania tychże wyjaśnień w celu wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badania i oceny ofert w sposób staranny i należyty. Zamawiający, korzystając z tego uprawnienia, wyjaśnia treść złożonej oferty. Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonej oferty pozwoli zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty. Uzyskane dodatkowe informacje (wyjaśnienia) nie mogą jedynie zmienić treści oferty.
 8. Nieudzielanie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty powoduje, że zamawiający podejmuje decyzję na podstawie wiedzy, jaką dysponuje, bez wyjaśnień wykonawcy. Zaniechanie przez zamawiającego wyjaśniania treści oferty, jeżeli jest to konieczne w celu dokonania rzetelnego badania oferty, stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp (zob. wyroki z dnia 3 stycznia 2012 r., KIO/UZP 1327/09, z dnia 5 listopada 2009 r., KIO/UZP 1443/09, z dnia 13 października 2010 r., KIO/UZP 2145/10). W wyroku z dnia 21 stycznia 2021 r., KIO 3372/20 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skutkiem niezastosowania się do wezwania zamawiającego z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp2004 udzielenia ocenionych przez zamawiającego jako niewystarczające wyjaśnień jest przyjęcie przez wykonawcę na siebie ryzyka, że zamawiający posłuży się dostępnymi mu informacjami na temat treści oferty wykonawcy i wyciągnie z nich określone skutki prawne (art. 223 ust. 1 ustawy Pzp odpowiada art. 87 ust. 1 ustawy Pzp2004). 
 9. Przepis art. 223 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp służy bowiem usunięciu wątpliwości co do treści oferty, jeśli wykonawca tej wątpliwości nie usuwa, naraża się na to, że zamawiający uzna treść oferty za niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie ją inaczej niż wynika to z rzeczywistej woli wykonawcy. 
 10. W wyroku z 10 marca 2017 r., KIO 349/17, zwrócono uwagę, że „brak wyjaśnień nie jest obwarowany bezpośrednią sankcją w postaci odrzucenia oferty wykonawcy. Jednak w sytuacji, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień, które rozwieją wątpliwości Zamawiającego, rodzące się w wyniku analizy treści jego oferty, może to skutkować podjęciem błędnej decyzji przez Zamawiającego, polegającej na odrzuceniu oferty wykonawcy, ponieważ dokona on niewłaściwej interpretacji treści jego oferty. W związku z tym w dobrze pojętym interesie wykonawcy ubiegającego się o zamówienie jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, gdyż pozwala to zamawiającemu na właściwą ocenę oferty, złożonej przez wykonawcę”
 11. Nazwa producenta oferowanego przedmiotu zamówienia to treść oferty. W wyroku z dnia 6 maja 2016 r., KIO 620/16, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do zagadnienia złożenia oferty bez podania nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający żądał podania nazwy producenta w ofercie. W postępowaniu, którego dotyczy wyrok z dnia 6 maja 2016 r., KIO 620/16, zamawiający określił w sposób jednoznaczny, prosty i przejrzysty elementy jakie mają identyfikować ofertowane wyroby i żądał podania w formularzu oferty nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia. Odwołujący miał zatem świadomość tego, że należało podać producenta oferowanego asortymentu. Z uzasadnienia odrzucenia oferty wynika, że zamawiający odrzucił ofertę z powodu braku podania nazwy producenta. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Wymóg podania w formularzu asortymentowo - cenowym poza cenami również numeru katalogowego, producenta oraz nazwy nie stanowi wymagania wygórowanego.” Ponieważ Odwołujący „nie zindywidualizował oferowanych wyrobów tym samym nie istnieje powiązanie pomiędzy złożonym na załączniku nr 2 do SIWZ oświadczeniem a załączonym dokumentem zgłoszenia, bowiem nie istnieje jakikolwiek ciąg informacyjny, który powalałby na stwierdzenie, że dane dokumenty dotyczą złożonego oświadczenia.” Złożenie oferty bez podania nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający żądał podania nazwy producenta w ofercie, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp2004 (aktualnie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.