Odrzucenie oferty, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy

Drodzy Czytelnicy portalu wPrzetargach.pl
 Dziś kolejny artykuł w ramach cyklu „Tydzień z odrzuceniem oferty w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym”,  który dedykujemy osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych, słuchaczom studiów podyplomowych z zamówień publicznych, osobom, które świadczą usługi doradztwa, osobom wykonującym kontrolę zamówień publicznych oraz wykonawcom. W dzisiejszym artykule o odrzuceniu oferty, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy.

 

Józef Edmund Nowicki.png

Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny

 

Odrzucenie oferty, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy

  1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy.
  2. Przez pojęcie ustawy należy rozumieć ustawę Pzp oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
  3. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zob. art. 63 ust. 1 ustawy Pzp). 
  4. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne oferta nie została złożona w formie elektronicznej ani w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (złożona oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ani podpisem osobistym) (zob. art. 263 ust. 2 ustawy Pzp).
  5. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zamawiający odstąpił od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, wykonawca złożył ofertę bez zachowania formy pisemnej (art. 65 ust. 3 ustawy Pzp).
  6. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Pzp.
  7. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy wykonawca składając ofertę dodatkową, zaoferował cenę wyższą niż zaoferowaną w uprzednio złożonej przez niego ofercie (zob. art. 251 ustawy Pzp).
  8. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, w wariancie drugim (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) oferta dodatkowa będzie mniej korzystna w każdym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (zob. art. 296 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp).
  9. Oferta będzie niezgodna z ustawą Pzp, gdy wykonawca powierzył wykonanie całości lub tzw. „lwiej części” zamówienia podwykonawcy (zob. art. 462 ust. 1 ustawy Pzp).


Powierzenie wykonania całości zamówienia podwykonawcy - czy są jeszcze wątpliwości?
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/podwykonawcy-2019/powierzenie-wykonania-calosci-zamowienia-podwykonawcy-czy-sa-jeszcze-watpliwosci

Powierzenie podwykonawcy całości zamówienia wskazujące na pozorność czynności złożenia oferty przez wykonawcę
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/podwykonawcy-2019/powierzenie-podwykonawcom-czesci-zamowienia-wskazujace-na-pozornosc-czynnosci-zlozenia-oferty-przez-rzekomego-wykonawce

Powierzenie całości zamówienia podwykonawcy - wyrok z 2023 r.
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/podwykonawcy-2019/powierzenie-calosci-zamowienia-podwykonawcy-wyrok-z-2023-r

Zmiany zakresu podwykonawstwa po złożeniu oferty
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/podmioty-udostepniajace-zasoby-podmioty-trzecie-pzp2019/dopuszczalnosc-wprowadzania-przez-wykonawce-zmian-w-zakresie-podwykonawstwa-po-terminie-skladania-ofert 

Czy jest dopuszczalne powierzenie wykonania „lwiej części” zamówienia podwykonawcy
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/podwykonawcy-2019/czy-jest-dopuszczalne-powierzenie-wykonania-lwiej-czesci-zamowienia-podwykonawcy 

Czy wykonawca po złożeniu oferty może zmienić zakres podwykonawstwa i podwykonawcę
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/podwykonawcy-2019/czy-wykonawca-po-zlozeniu-oferty-moze-zmienic-zakres-podwykonawstwa-i-podwykonawce