Odrzucenie oferty, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

 

Drodzy Czytelnicy portalu wPrzetargach.pl
 Dziś kolejny artykuł w ramach cyklu „Tydzień z odrzuceniem oferty w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym”,  który dedykujemy osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych, słuchaczom studiów podyplomowych z zamówień publicznych, osobom, które świadczą usługi doradztwa, osobom wykonującym kontrolę zamówień publicznych oraz wykonawcom. 
W dzisiejszym artykule o odrzuceniu oferty, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Józef Edmund Nowicki.png

Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny

 

Odrzucenie oferty, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

 1. Na podstawie art. 226 ust. 12 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumencie zamówienia (np. w SWZ), zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż odpowiednio 60 lub 30 dni (zob. art. 220 ust. 3 i art. 307 ust. 2 ustawy Pzp). Przedłużenie terminu związania ofertą następuje przez wskazanie przez zamawiającego konkretnej daty zakreślającej okres związania ofertą.
 3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (zob. art. 220 ust. 4 i art. 307 ust. 3 ustawy Pzp). Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powinno być jednoznaczne. Nie można zatem domniemywać, że wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą (zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być dorozumiana). Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest skuteczne, gdy zostanie złożone przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Złożenie takiego oświadczenia powinno umożliwiać zamawiającemu identyfikację składającego oświadczenie. Niedopuszczalne jest żądanie złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 220 ust. 5 i art. 307 ust. 4 ustawy Pzp). 
 5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu nie jest konieczne przedłużenie okresu ważności wadium. Do czasu, gdy pieniądze znajdują się na rachunku bankowym zamawiającego, zamawiający może zabezpieczyć się z nich w razie wystąpienia okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium. 
 6. Zupełnie inaczej należy potraktować sytuację, gdy wadium zostanie wniesione w formie określonej w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp. W takim przypadku konieczne będzie przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przedłużenie terminu ważności wadium nie może być rozumiane jako wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 7. Niewyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą odnosi się nie tylko do sytuacji, w której wykonawca zgody takiej nie wyraża, ale również do takiej, w której wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie tego terminu, ale na okres krótszy niż określony przez zamawiającego. 
 8. Dla skuteczności takiego oświadczenia wymagane jest złożenie go przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) nie wymagają żadnej szczególnej formy dla złożenia takiego oświadczenia. Na postawie § 2 ust. 2 rozporządzenia pisemne oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wykonawca może sporządzić się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (np. tekst wpisany do e-maila).
 9. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (zob. art. 220 ust. 5 i art. 307 ust. 4 ustawy Pzp). Przepisy art. 220 ust. 3 i art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zmieniły zasady przedłużania terminu związania ofertą obowiązujące w przepisach nieobowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 288) - w skrócie „Pzp2004”.
 10. Na podstawie art. 220 ust. 3 i art. 307 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie ma już możliwości samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą. W świetle przepisów art. 220 ust. 3 i art. 307 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie może przez jednostronną czynność prawną - oświadczenie woli - przedłużyć terminu związania swoją ofertą.
 11. Brak w przepisach ustawy Pzp możliwości przedłużenia przez wykonawcę terminu związania ofertą został zrekompensowany nałożeniem na zamawiającego obowiązku wezwania wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty (art. 252 ust. 2 ustawy Pzp), a w przypadku braku takiej zgody, obowiązku zwrócenia się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 3 ustawy Pzp). Na gruncie art. 252 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy, pomimo upływu terminu związania ofertą, nie tracą możliwości uzyskania zamówienia. 
 12. Przepis art. 252 ust. 3 ustawy Pzp nie przewiduje odstąpienia od zwrócenia się do kolejnego wykonawcy o wyrażenie pisemnej zgody na wybór jego oferty. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, gdy zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
 13. Błędne obliczenie kwoty podatku VAT może być także konsekwencją omyłki rachunkowej w sytuacji, gdy wykonawca zastosował prawidłową stawkę podatku VAT, a podana kwota VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczyn ceny netto i stawki VAT) będzie nieprawidłowa.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.