Odrzucenie oferty, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej

Drodzy Czytelnicy portalu wPrzetargach.pl

 Dziś kolejny artykuł w ramach cyklu „Tydzień z odrzuceniem oferty w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym”,  który dedykujemy osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych, słuchaczom studiów podyplomowych z zamówień publicznych, osobom, które świadczą usługi doradztwa, osobom wykonującym kontrolę zamówień publicznych oraz wykonawcom. W dzisiejszym artykule o odrzuceniu oferty, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Józef Edmund Nowicki.png

Józef Edmund Nowicki, Redaktor naczelny

 

Odrzucenie oferty, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej

 1. Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wymagać złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Celem obligatoryjnej wizji lokalnej jest umożliwienie wykonawcom zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia, których ze względu na ich specyfikę (nietypowość) zamawiający nie mógł przedstawić w opisie przedmiotu zamówienia. 
 2. Odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej ma wpływ nie tylko na decyzję o ubieganiu się o udzielenie zamówienia, ale przede wszystkim na obliczenie ceny oferty, a w przypadku zamówienia z wolnej ręki na wynegocjowane warunki umowy, w tym na wynagrodzenie wykonawcy zaproszonego do negocjacji. 
 3. Warunki odbycia wizji lokalnej stanowią element warunków zamówienia. Informacje dotyczące warunków odbycia wizji lokalnej, tym miejsce, czas i sposób przeprowadzania wizji lokalnej, zasady rejestru uczestników obligatoryjnej wizji lokalnej, zamawiający zamieszcza w dokumentach zamówienia (zob. art. 134 ust. 2 pkt 9 oraz art. 281 ust. 2 pkt 12 ustawy Pzp). Wizja lokalna nie może zastępować opisu przedmiotu zamówienia. 
 4. Zamawiający nie jest obowiązany udostępniać na stronie internetowej prowadzonego postępowania rejestru uczestników obligatoryjnej wizji lokalnej. Dokument zawierający wykaz wykonawców, którzy odbyli wizję lokalną stanowi załącznik do protokołu postępowania. 
 5. Wizję lokalną zamawiający może przewidzieć w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki. W takim przypadku informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, zamawiający zamieszcza w zaproszeniu do negocjacji. Od odbycia wizji lokalnej przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji, zamawiający może uzależnić prowadzenie negocjacji. 
 6. Wizja lokalna to oględziny miejsca, w którym będą wykonywane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 7. Ze względu na przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców warunki odbycia wizji lokalnej muszą być takie same dla wszystkich wykonawców. Wizja lokalna nie może utrudniać żadnemu wykonawcy ubiegania się o udzielenie zamówienia i obciążać wykonawcę nieuzasadnionymi kosztami odbycia wizji lokalnej. 
 8. Odbycie wizji lokalnej nie pozbawia wykonawców prawa zwrócenia się o wyjaśnienie treści SWZ i żądania zmiany treści SWZ. W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone (art. 131 ust. 2 ustawy Pzp).
 9. Jeżeli zamawiający nie przewidział odbycia wizji lokalnej, wykonawca może żądać wizji lokalnej. W takim przypadku zamawiający może nie wyrazić zgody na odbycie wizji lokalnej. Zamawiający może uznać, że ze względu na standardowe warunki realizacji zamówienia wizja lokalna nie jest konieczna w celu sporządzenia oferty.
 10. Wizja lokalna jest instytucją odrębną od instytucji zwrócenia się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie lub zmianę treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy. Podczas wizji lokalnej zamawiający nie udziela wyjaśnień na pytania uczestników wizji dotyczące treści SWZ.  
 11. Po odbyciu wizji lokalnej zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wizję lokalną przewidzianą przez zamawiającego w tym samym terminie dla wszystkich wykonawców można uznać za zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
 12. Jeżeli zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym żądał odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, może w kolejnym postępowaniu, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia, odstąpić od żądania odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia tych dokumentów przez wykonawców, którzy odbyli wizję lokalną lub sprawdzili te dokumenty w postępowaniu unieważnionym, o ile warunki odbycia wizji lokalnej i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia nie uległy zmianie. W takim przypadku żądanie odbycia wizji lokalnej przez tych wykonawców byłoby nadmiernym formalizmem, a niektórzy wykonawcy (np. wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) ponosiliby niepotrzebne koszty związane z odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Informację o zwolnieniu tych wykonawców z odbycia wizji lokalnej będzie elementem warunków zamówienia i zamawiający powinien zamieścić taką informację w dokumentach zamówienia. 
 13. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku, gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.  
 14. Odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej przez wykonawcę lub osobę będącą jego przedstawicielem nie może być przedmiotem dociekań zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.