Zmiana terminu wykonania umowy a zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp

Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności, jeżeli zmiana wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: (a)określają rodzaj i zakres zmian, (b) określają warunki wprowadzenia zmian oraz (c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Celem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest zapobieżenie zmianom umowy wskutek arbitralnych decyzji zamawiającego lub okoliczności nieznanych wykonawcom w toku prowadzonego postępowania do upływu terminu składania ofert. 

Dokonując oceny czy dana zmiana ma charakter istotny należy mieć na uwadze wpływ takiej zmiany na warunki konkurencji w danym postępowaniu. Z istotną zmianą postanowień umowy będziemy mieli zatem do czynienia w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany powodują zmianę kręgu wykonawców, którzy mogliby się ubiegać o takie zamówienie lub którym takie zamówienie mogłoby być udzielone. Ocena istotności zmiany umowy powinna być dokonywana w odniesieniu do realiów danego przypadku, tj. zakresu w jakim następuje zmiana warunków wykonania umowy, okoliczności stanowiących przyczynę zmiany umowy, wpływu zmiany umowy na pozycję wykonawcy w stosunku do pozycji zamawiającego, porównania sytuacji wykonawcy po zmianie warunków wykonania umowy w stosunku do sytuacji innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, potencjalny wpływ zmiany warunków wykonania zamówienia na zwiększenie zainteresowania zamówieniem u innych wykonawców. Przy czym dokonując oceny istotności zmiany umowy należy w każdym przypadku uwzględniać konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady przejrzystości. 

Przy ocenie istotności przedłużenia terminu wykonania zamówienia, należy zawsze ustalić, czy gdyby informacja o dopuszczalności zmiany terminu wykonania zamówienia zostałaby postawiona w postępowaniu, to wykonawcy, którzy nie złożyli oferty, po powzięciu takiej informacji, złożyliby ofertę, a ci, którzy złożyli ofertę, złożyliby ofertę o innej treści, korzystniejszą (np. z niższą ceną). 

W przypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający powinien ustalić czy przedłużenie terminu realizacji umowy w związku ze zmianą zakresu i wielkości zamówienia, a tym samym zmianą wartości pierwotnej umowy w granicach limitu określonego w tym przepisie, gdyby zostało zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści. Jeżeli przedłużenie terminu realizacji umowy będzie związane tylko z realizacją zmiany umowy opartej na art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, taka zmiana nie będzie zmiana istotną. 

Jak słusznie zauważył w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r., III SA/Wr 680/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, o tym, czy w określona zmiana terminu wykonania zamówienia będzie miała przymiot „istotności” będą każdorazowo decydować indywidualne okoliczności danego postępowania. Nie można bowiem „z góry” przyjąć, że termin wykonania zamówienia jest zawsze jednym z najistotniejszych elementów umowy, kształtującym krąg potencjalnych wykonawców mogących skutecznie złożyć ofertę oraz wpływającym na poziom oferowanych cen. Wnioskowanie o istotnym charakterze zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia powinno się opierać na wykazaniu, że zmiana terminu wykonania zamówienia mogła rzeczywiście, a nie hipotetycznie wpłynąć na przebieg i wynik postepowania. Sąd zwrócił również uwagę, że sam fakt zainteresowania ubieganiem się o udzielenie zamówienia przez inne firmy, które ostatecznie nie złożyły oferty nie jest dostateczną przesłanką do wnioskowania, że przedłużenie terminy realizacji umowy prowadziłoby do udziału w postępowaniu nie tylko większej liczby podmiotów, ale także do zaoferowania przez nich niższych cen od wybranego wykonawcy.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.