Konsekwencje niepodpisania umowy w żadnym z wyznaczonych terminów

Konsekwencje niepodpisania umowy w żadnym z wyznaczonych terminów

 

Zamawiający pismem z dnia 17.08.2017 r. przesłał do Odwołującego drogą elektroniczną zaproszenie do podpisania umowy wyznaczając termin jej podpisania na dzień 24 - 25.08.2017 r. oraz poinformował o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Odwołujący dnia 22.08.2017 r. przekazał Zamawiającemu wzór gwarancji do akceptacji informując jednocześnie, że od zatwierdzenia przez Zamawiającego wzoru gwarancji ubezpieczyciel potrzebuje 2 dni na wystawienie oryginału.  

Zamawiający dnia 24.08.2017 r. drogą korespondencji elektronicznej zatwierdził wzór gwarancji. Pismem z dnia 28.08.2017 r. Odwołujący zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o informacje dotyczące wstępu na teren siedziby Zamawiającego pracowników Odwołującego z obywatelstwem ukraińskim.

Odwołujący ponowił swoją prośbę o informacje pismami w dniach 29.08.2017 r. oraz 01.09.2017 r.  Zamawiający pismem z dnia 05.09.2017 r. poinformował, że weryfikacja pracowników nie jest warunkiem podpisania umowy i Zamawiający udzieli w tej sprawie odpowiedzi po podpisaniu umowy.

Pismem z dnia 28.08.2017 r. Zamawiający ponownie zaprosił Odwołującego na podpisanie umowy wyznaczając termin na dzień 29.08.2017 r.  

W odpowiedzi na powyższe Odwołujący pismem z dnia 29.08.2017 r. zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu podpisania umowy. Swoją prośbę Odwołujący umotywował opóźnieniem w wydaniu gwarancji ubezpieczeniowej po stronie ubezpieczyciela, a także konieczną obecność upoważnionego przedstawiciela Odwołującego na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Pismem z dnia 05.09.2017 r. Zamawiający ponownie zaprosił Odwołującego na podpisanie umowy wyznaczając termin na dzień 06.09.2017 r.  

W odpowiedzi na powyższe Odwołujący pismem z dnia 05.09.2017 r. poinformował Zamawiającego o braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie ze względu na obowiązkowe przesłuchanie osoby upoważnionej do reprezentowania spółki w sądzie. Wskazał jednocześnie termin, w jakim bez przeszkód mógłby stawić się w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy. Równocześnie Odwołujący poinformował Zamawiającego, że wypełniając obowiązek wykonania pomiarów dnia 07.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego stawi się pracownik Odwołującego celem dokonania pomiarów.

Zamawiający pismem z dnia 06.09.2017 r. poinformował Odwołującego, że dokonał wyboru jako najkorzystniejszej drugiej w kolejności oferty, tj. oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS" Spółka z o.o. działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. W uzasadnieniu powyższej decyzji Zamawiający wskazał, że wykonawca T. POLSKA Spółka z o.o. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Zamawiający podniósł, że zaproszenie do podpisania umowy zostało wystosowane w dniu 17.08.2017 r. zgodnie z którym wyznaczono termin na podpisanie umowy na dzień 24 - 25.08.2017 r. Jak wskazał Zamawiający w powyższym piśmie kolejne zaproszenie do podpisania umowy zostało wystosowane w dniu 28.08.2017 r., zgodnie z którym wyznaczono termin na podpisanie umowy na dzień 29.08.2017 r. W dalszej części powyższego pisma Zamawiający wskazał, co następuje. Następne zaproszenie do podpisania umowy zostało wystosowane w dniu 05.09.2017 r. zgodnie z którym wyznaczono termin na podpisanie umowy na dzień 06.09.2017 r. Wykonawca w żadnym z wyznaczonych terminów na podpisanie umowy nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca także w żadnym z wyznaczonych terminów na podpisanie umowy nie dopełnił czynności niezbędnych przed podpisaniem umowy określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności nie dostarczył wymaganych wzorów płyt, zamków, stopek, uchwytów oraz nie wykonał własnych pomiarów.

Odwołujący pismem z dania 07.09.2017 r. przekazał Zamawiającemu zastrzeżenia w przedmiocie podjętej decyzji oraz wskazując, że wywiązał się z wszystkich ciążących na nim obowiązków niezbędnych przed podpisaniem umowy. Jednocześnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Izba ustaliła, iż Odwołujący w dniu 06.09.2017 r. złożył w banku polecenie przelewu kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Uznanie rachunku Zamawiającego powyższą kwotą nastąpiło w dniu 07.09.2017 r.

Odwołujący w dniu 11.09.2017 r. wniósł odwołanie wobec czynności wyboru w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia (…) Spółka z o.o.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie i zgodziła się z Zamawiającym, że art. 94 ust. 3 Pzp zawiera w swojej treści dwie niezależne przesłanki umożliwiające podmiotowi zamawiającemu dokonanie tzw. „zastępczego wyboru oferty najkorzystniejszej”. Jedną z tych przesłanek jest uchylanie się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub brak wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że jak wskazał Zamawiający, główną przesłanką, która zdecydowała o zastosowaniu instytucji uregulowanej w treści art. 94 ust. 3 Pzp było nie wniesienie przez Odwołującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dopiero w dalszej kolejności Zamawiający w uzasadnieniu zwrócił uwagę na uchybienie przez Odwołującego kolejnych obowiązków.

Niezależnie jednak od powyższego, tj. która z przesłanek została przez Odwołującego uznana za podstawę faktyczną czynności Zamawiającego, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wystąpiły dwie  przesłanki uprawniające do zastosowanie art. 94 ust. 3 Pzp. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że zgodnie z postanowieniami SIWZ, wykonawca, którego oferta została wybrana w danym postępowaniu powinien przed podpisaniem umowy dokonać szeregu czynności. Po pierwsze wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dopuszczonej przepisami formie, która w żaden sposób nie została przez Zamawiającego ograniczona. Po drugie wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wymagane wzory płyt, zamków, stopek, uchwytów. Wykonawca winien również wykonać w tym czasie własne pomiary. Odwołujący przed podpisaniem umowy nie spełnił natomiast ciążących na nim obowiązków.

Odwołujący, w ocenie Izby, nie złożył Zamawiającemu w wymaganym terminie, tj. przed podpisaniem umowy, który to termin był trzykrotnie wyznaczany przez Zamawiającego na dzień 24 – 25 .08.2017 r., 29.08.2017 r. oraz na dzień 06.09.2017 r., zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Co istotne od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej mającej miejsce 17.08.2017 r. Odwołujący miał bowiem 3 tygodnie na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i mógł dokonać jego wniesienia w dowolnej przewidzianej przepisami SIWZ formie. Mając na uwadze powyższe działania Zamawiającego, w postaci zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, miały swoje normatywne podstawy w ustawie Pzp, postanowieniach SIWZ oraz w ustalonych przez Izbę okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy.  

 

Wyrok z dnia 10 października 2017 r., KIO 1894/17

Link do wyroku:

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_1894.pdf

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję