Unieważnienie postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 4

15 mar 2018, 00:01 Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują na możliwość dokonywania korekty kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni, w szczególności, gdy zamawiający zapoznał się z wysokością cen w złożonych ofertach

W odniesieniu do przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp ustawodawca zagwarantował mechanizm uniemożliwiający jej nadużywanie zobowiązując zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 3 Pzp do podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

28 wrz 2016, 16:49 Czy art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek zwiększenia brakującej kwoty dofinansowania ?

Wskazać należy po pierwsze, że w niniejszej sprawie ceny zaoferowane przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację zamówienia przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Okoliczności ta była bezsporna pomiędzy stronami. Odwołujący podnosił natomiast, że Zamawiający dysponuje dodatkowymi środkami na sfinansowanie zamówienia, a w konsekwencji unieważnienie postępowania było niedopuszczalne.