Wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp. Zgodnie natomiast z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp. 

Na podstawie art. 256 ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Na gruncie art. 90 ust. 3 i art. 137 ust. 7 ustawy Pzp za zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ istotnie zmieniającą charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniającą zakres zamówienia należy uznać w szczególności dodanie nowych części zamówienia, zmianę przedmiotu zamówienia leasingu na sprzedaż lub najem długoterminowy. W takich przypadkach zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, a następnie wszcząć nowe postępowanie. 

Przepis art. 256 ustawy Pzp nie może być „narzędziem” do nieuzasadnionego unieważnienia postępowania, a obowiązkiem zamawiającego jest wykazanie w uzasadnieniu czynności, że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zgodnie bowiem z art. 256 ustawy Pzp zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia (…), jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Celem przepisu art. 256 ustawy Pzp jest umożliwienie zamawiającym unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, gdy zmiany warunków zamówienia istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia (zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia).

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 Pzp nie wymaga wykazania wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Oznacza to, że okoliczności stanowiące podstawę unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp mogą być przewidywalne.

Okolicznościami takimi mogą być:

  1. wykonanie przedmiotu zamówienia w technologii innej i bardziej odpowiadającej potrzebom zamawiającego, uzasadniona potrzeba dopuszczenia składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy w postępowaniu zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (niedopuszczenie podziału zamówienia na części będzie stanowić naruszenia zasady uczciwej konkurencji - utrudnianie w ubieganiu się o udzielenie zamówienia),
  2. uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia,
  3. wystąpienie „paraliżu” postępowania w przypadku dużej liczby uzasadnionych żądań zmiany treści SWZ wskutek wad w opisie przedmiotu zamówienia,
  4. uzasadniona potrzeba zmiany sposobu wykonania zamówienia (z leasingu na najem długoterminowy),
  5. znacząca zmiana zakresu zamówienia (przedmiotem postępowania jest remont budynku mieszkalnego, podczas gdy zamawiający zdecydował, że przedmiotem zamówienia będzie również przebudowa i nadbudowa tego lub innego obiektu budowlanego).

Przepis art. 256 ustawy umożliwia więc zamawiającemu zakończenie postępowania jeżeli oceni on, że dalsze trwanie postępowania jako niezasadne.

Podkreślić należy, że przepis art. 256 ustawy Pzp nie wskazuje szczegółowych okoliczności, które uzasadniałyby unieważnienie postępowania na ww. podstawie, a więc przyjąć należy, że możliwych sytuacji jest tu bardzo wiele, w związku z czym interpretacja tego przepisu musi być zawężająca i dokonywana z uwzględnieniem celu, jakiemu służyć ma wszczęcie postępowania przetargowego, tj. zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Decyzje zamawiającego powinny być podejmowane z uwagi na ten właśnie cel, wobec czego dla unieważnienia postępowania w warunkach art. 256 ustawy Pzp właśnie ten cel postępowania musi odpaść, bez względu na przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Samo dokonanie zmian w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, np. bardziej szczegółowe doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, nie stanowi wystarczającej przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Aktualizacja uprawnienia zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp wymaga wystąpienia „okoliczności powodującej, że dalszej prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”, a więc Zamawiający musi wykazać, że w postępowaniu zaistniała okoliczność, która sprawiła, że niezasadne jest dalsze prowadzenie postępowania. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 256 ustawy Pzp zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 260 ust. 1 ustawy Pzp). 

Zamawiający musi również udostępnić niezwłocznie informacje o unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienie faktycznego i prawnego, na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 260 ust. 2 ustawy Pzp).

Ponadto, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 256 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które np. obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (art. 262 ustawy Pzp).
 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.