Niezwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie jest absolutnym prawem zamawiającego

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przepis art. 222 ust. 4 ustawy Pzp ma doniosłe znaczenie, ponieważ uniemożliwia zamawiającemu nieuzasadnione unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Cel udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, najpóźniej przed otwarciem ofert, jest związany z zabezpieczeniem interesów wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie zamawiającego związanych z unieważnianiem postępowania o zamówienia publiczne z powodu braku środków na sfinansowanie danego zamówienia.

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp ma charakter wyjątkowy, dlatego w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania oraz informacji o unieważnieniu postępowania udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zamawiający powinien przedstawić okoliczności, które bezspornie będą stanowić podstawę takiego unieważnienia. 

Użyty w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zwrot „chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” odnosi się do faktycznych możliwości zamawiającego zwiększenia tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Co więcej, zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, powinno zostać poprzedzone oceną, czy udzielenie zamówienia jest konieczne. Zamawiający powinien również dokonać analizy: czy unieważnienie postępowania, w którym cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie wszczęcie kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia spowoduje, że ceny w złożonych ofertach będą jeszcze wyższe od cen w ofertach złożonych w postępowaniu unieważnionym. 

W zawiadomieniu i informacji o unieważnieniu postępowania zamawiający musi wykazać, że zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, jest obiektywnie niemożliwe. To, że możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia pozostaje w gestii zamawiającego, nie oznacza, że zamawiający ma absolutne prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Dopiero ustalenie obiektywnego braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia uprawnia zamawiającego do unieważnienia postępowania. 

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp nie może być również bezprawnym narzędziem używanym do zakończenia postępowania, które nie ułożyło się po myśli zamawiającego. Takie działania Zamawiającego stanowią naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.