Unieważnienie postępowania w przypadku awarii platformy zamówieniowej

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Norma ta wymaga wykazania łącznego spełnienia następujących trzech przesłanek.

Wykładnia celowościowa przepisu art. 255 pkt 6 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, że niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego to każda niedająca się usunąć wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożnością zawarcia umowy.

Do zastosowania art. 255 pkt 6 ustawy Pzp konieczne jest wykazanie zaistnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek. Do tych przesłanek należy zaliczyć sam fakt wystąpienia wady postępowania oraz niemożność usunięcia takiej wady. Niemożliwa do usunięcia wada musi powodować niemożność zawarcia umowy, która nie podlegałaby unieważnieniu. Pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających (zob. wyrok z dnia 17 marca 2016 r., KIO 314/16). Jednocześnie owo usunięcie może nastąpić w dowolny sposób, byleby nie był on sprzeczny z ustawą Pzp, a w szczególności nie prowadził do wypaczenia wyniku postępowania.

Zamawiający jest odpowiedzialny za narzędzia informatyczne z których korzysta, a więc awaria platformy jest okolicznością obciążającą zamawiającego. Przy czym, jak trafnie podnosi się w orzecznictwie, uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty nie musi być okolicznością zależną od zamawiającego albo działaniem celowym, może wynikać właśnie z powodów technicznych, w tym również z awarii platformy, błędów oprogramowania, zbyt dużej liczby uczestników korzystających z platformy elektronicznej, istotny jest tu efekt w postaci braku możliwości złożenia oferty (tak w wyroku z dnia 2 sierpnia 2019 r., KIO 268/19). To zamawiającym, a nie operator platformy, odpowiada za prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że brak możliwości złożenia oferty spowodowany był problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający obowiązany jest do rozważenia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Ponadto w wyniku uniemożliwienia wykonawcy złożenia oferty wskutek awarii platformy zostaje naruszona zasada równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji. 

Uniemożliwienie złożenia oferty wskutek awarii platformy stanowi wadę niemożliwą do usunięcia (brak możliwości naprawienia błędu zamawiającego przy użyciu przepisów ustawy Pzp, w które wyposażył go ustawodawca). Po upływie terminu składania ofert nie ma możliwości konwalidowania wady postępowania, więc uniemożliwienie złożenia oferty odwołującemu wywołuje nieodwracalny skutek. W takim przypadku żadne przewidziane przez ustawę Pzp czynności nie mogą doprowadzić do sanacji czynności składania ofert. 

Uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty wskutek awarii platformy powoduje dyskryminację wykonawcy, którego oferta mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza, gdyby awarii nie było, ponieważ ma bezpośredni wpływ na brak możliwości udzielenia zamówienia w warunkach uczciwej konkurencji. W takim zostaje ograniczona wykonawcy możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia, ponieważ czynności składania ofert nie da się powtórzyć. Uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty wskutek awarii platformy może mieć wpływ na wynik postępowania.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.