Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania za pomocą transmisji on-line

Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp: „W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.” 

Obowiązek zamawiającego materializuje się bez konieczności zwrócenia się wykonawców o taką informację. Zamawiający zawiadamia każdego, kto był wykonawcą w unieważnionym postępowaniu. Obowiązek, o którym mowa w art. 262 ustawy Pzp jest niezależny od trybu udzielenia zamówienia.

Wykonanie tego obowiązku jest wyrazem realizacji zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości. „Poszanowanie tych zasad może zostać zagrożone zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający, który zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki nie dopełni obowiązków informacyjnych. W tej bowiem sytuacji zastosowanie trybu niekonkurencyjnego nie może być poddane kontroli przez wniesienie środków ochrony prawnej na wczesnym etapie. (…) Obowiązkiem zamawiającego jest zatem, w razie unieważnienia postępowania, poinformowanie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym, o zamiarze wszczęcia kolejnego postępowania niezależnie od planowanego trybu udzielenia zamówienia.” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2022 r., KIO 3796/21). 

Cel przepisu jest więc oczywisty - zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu oraz weryfikacja działań zamawiającego w ramach środków ochrony prawnej. 

W odniesieniu do stwierdzonego naruszenia Zamawiający w zastrzeżeniach podnosił, że dopełnił obowiązku zawiadomienia poprzez poruszenie tematu odśnieżania dróg na terenie Gminy podczas transmisji on-line na jednym z portali społecznościowych. Wywodził, że: „Powyższa informacja dotarła do wszystkich dotychczasowych oferentów lub z łatwością mogła dotrzeć - w tym również do Pana Janickiego. Z nieznanych dla Zamawiającego powodów jeden z dotychczasowych oferentów nie przystąpił do trybu z wolnej ręki.” 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ustawa Pzp nie przewiduje takiej formy zawiadomienia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie. Zaznaczenia przy tym wymaga, że art. 262 ustawy Pzp takiego wyjątku nie wprowadza. Przez pisemność należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 7 pkt 16 ustawy Pzp). Nie ulega więc wątpliwości, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, które zasadniczo polega na przekazywaniu przez strony informacji i dokumentów, czynności te podejmowane są i dokonywane w sposób zarejestrowany za pomocą znaków pisarskich, co oczywiście wyklucza prowadzenie postępowania ustnie za wyjątkami wprost wyrażonymi regulacją ustawową. 

Zważywszy, że Zamawiający nie powiadomił pisemnie wykonawców poprzednio biorących udział w dwóch ogłoszonych postępowaniach w trybie podstawowym o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym to zasadnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził naruszenie art. 262 ustawy Pzp. 

W świetle wcześniejszych rozważań nie można było uznać za skuteczną realizację obowiązku wynikającego z powyższego przepisu poprzez transmisję on-line, a więc formę ustną, w przypadku której brak jest potwierdzenia czy dotarła do określonych adresatów. Być może informacja w takiej formie mogła łatwo dotrzeć do wykonawców, ale Zamawiający nie przedstawił potwierdzenia, że taka okoliczność zaistniała. 

Źródło: uchwała z dnia 11 grudnia 2023 r., KIO/KD 19/23

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca.

Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.