Czy w ogłoszeniu o wykonaniu umowy należy wskazać łączną wartość wypłaconego wynagrodzenia po potrąceniach z tytułu kar umownych

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy znajduje się w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U z 2020 r., poz. 2439).

Zgodnie z pkt 5 ppkt 4) ww. załącznika w ogłoszeniu tym należy podać „łączną wartość wynagrodzenia wypłaconą z tytułu zrealizowanej umowy”, przez którą należy rozumieć całkowitą kwotę, jaką zamawiający wypłacił wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Rozporządzenie odnosi zatem łączną wartość wynagrodzenia do kwot pieniężnych wypłaconych z tytułu zrealizowanej umowy.

W związku z powyższym, jeśli z należnego wykonawcy wynagrodzenia (w związku z realizacją umowy) zostały naliczone i potrącone kary umowne, należy podać kwotę po potrąceniu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uzp/czy-w-ogloszeniu-o-wykonaniu-umowy-wskazujac-laczna-wartosc-wynagrodzenia-wyplacona-z-tytulu-zrealizowanej-umowy-nalezy-uwzglednic-ewentualne-potracenia-np-z-tytulu-nalozonych-kar-umownych?