Jak stosować aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

„8 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Dokument ten nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania aspektów społecznych, w tym w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zalecenia odnoszą się do instrumentów o charakterze społecznym wskazanych w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Aktualizacja obowiązujących od 2017 r. Zaleceń Rady Ministrów podyktowana była potrzebą dostosowania ich treści do obecnego stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych, a także koniecznością zapewnienia spójności z innymi dokumentami o charakterze strategicznym m.in. Polityką zakupową państwa, która określa planowane działania administracji rządowej w zakresie społecznych zamówień publicznych.”

 

Linki do aktualnych zaleceń:

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

https://www.gov.pl/attachment/a67494b8-73e7-48dc-894d-55b401c4e8d5


Źródło: https://www.gov.pl/web/uzp/zalecenia-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-aspektow-spolecznych-w-zamowieniach-publicznych