Przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zostały opublikowaane przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane.

Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że „Zauważalne i problematyczne z punktu widzenia realizacji kontraktów są rynkowe konsekwencje tych zdarzeń, np. wzrost cen materiałów i kosztów pracowniczych, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów, niewystarczająca liczba pracowników itp. Sytuacja ta uświadamia, jak istotne, z punktu widzenia efektywnej i prawidłowej realizacji kontraktów jest korzystanie w praktyce udzielania zamówień publicznych z przewidzianych przepisami ustawy Pzp mechanizmów, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji planowanych umów. Jednym z takich mechanizmów są klauzule przeglądowe, czyli klauzule umowne, pozwalające na modyfikację umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie określonym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Klauzule przeglądowe, które są adekwatne do danego zamówienia i jego specyfiki, wprowadzone do umowy o zamówienie publiczne, pozwalają na usprawnienie realizacji przyszłej umowy, a także mogą przyczynić się do zniwelowania lub uczynienia mniej uciążliwymi ewentualnych problemów z realizacją kontraktu. Klauzule przeglądowe, pozwalające na efektywne dostosowanie sposobu i warunków realizacji umów do zmieniających się warunków zewnętrznych znajdują swoje uzasadnienie również w zasadach celowości, racjonalności i efektywności wydatkowania środków publicznych, ograniczają bowiem ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego. Nabierają one szczególnego znaczenia w obszarach, w których występują długoterminowe zamierzenia inwestycyjne, realizowane w ramach wieloletnich kontraktów. 

W związku z powtarzającymi się informacjami o trudnościach w realizacji umów w sektorze budownictwa, spowodowanych wskazanymi na wstępie okolicznościami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podjął inicjatywę, polegającą na utworzeniu grupy roboczej, w skład której, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, wchodzą przedstawiciele podmiotów działających w branży budownictwa, zarówno z grupy zamawiających, jak i wykonawców, którzy zgłosili chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Celem grupy jest wymiana doświadczeń z omawianego obszaru, a także wypracowanie klauzul branżowych, które mogą być przykładem do ewentualnego wykorzystania w praktyce udzielania zamówień publicznych.”

 

Opracowanie „Przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane” jest dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/attachment/7d368b57-10ce-4dba-abe5-2fccb4266153

Źródło:

https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-przegladowe-w-umowach-o-roboty-budowlane