Urząd Zamówień Publicznych odpowiada na pytania dotyczące ogłoszenia o wykonaniu umowy

W jakim terminie należy zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy?

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2, tj. na zasadach dotyczących zamieszczania ogłoszeń w BZP.
Obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, będzie się zatem, co do zasady, aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego całej umowy za wykonaną, jednak to specyfika i charakter danego zamówienia będzie warunkować zdarzenie, od którego – w okolicznościach danej sprawy – powinien być liczony termin na wypełnienie obowiązku wynikającego z ww. przepisu. Należy mieć przy tym na względzie fakt, że zamawiający nie powinien czekać z zamieszczeniem ogłoszenia o wykonaniu umowy do np. czasu zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi, tylko wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania umowy (np. przyjęcia czy odbioru przedmiotu dostawy). Jeżeli proces realizacji umowy, w tym w szczególności określone w umowie terminy na dokonanie poszczególnych czynności nie pozwalają zamawiającemu na uwzględnienie w treści ogłoszenia o wykonaniu umowy wszelkich niezbędnych i wymaganych informacji (danych), to zamieszczenie tego ogłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie po ziszczeniu się okoliczności pozwalających na udostępnienie tych informacji w treści ww. ogłoszenia.

Jak rozumieć pojęcie „wykonania umowy", o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp?

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2, tj. na zasadach dotyczących zamieszczania ogłoszeń w BZP.   
Przez wykonanie umowy, o którym mowa w tym przepisie należy co do zasady rozumieć wykonanie przez wykonawcę umówionego świadczenia głównego. Należy zwrócić uwagę, że początek biegu terminu, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp powinno się każdorazowo ustalać indywidualnie w odniesieniu do danego zamówienia. Przykładowo, mogą wystąpić sytuacje, w których wykonanie robót budowlanych czy dostaw nie będzie oznaczało wykonania świadczenia głównego, z uwagi np. na obowiązek przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego lub zamontowanego urządzenia. Należy podkreślić, że przepis art. 448 ustawy Pzp dotyczy każdej umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, której realizacja została zakończona i to niezależnie od tego, czy umowa została wykonana w całości w terminie, czy też została zakończona przed terminem (i wykonana jedynie w ograniczonym zakresie) – potwierdza to treść załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439). Obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, będzie się zatem, co do zasady, aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego całej umowy za wykonaną, niemniej to specyfika i charakter danego zamówienia będzie warunkować zdarzenie, od którego w okolicznościach danej sprawy powinien być liczony termin na wypełnienie ww. obowiązku, przy czym należy mieć na względzie fakt, że zamawiający nie powinien czekać z publikacją ogłoszenia o wykonaniu umowy do np. czasu zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi, tylko wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania umowy (np. przyjęcia czy odbioru przedmiotu dostawy). Jeżeli proces realizacji umowy, w tym w szczególności określone w umowie terminy na dokonanie poszczególnych czynności, nie pozwalają zamawiającemu na uwzględnienie w treści ogłoszenia o wykonaniu umowy wszelkich niezbędnych i wymaganych informacji (danych), to publikacja tego ogłoszenia powinna nastąpić niezwłocznie po ziszczeniu się okoliczności pozwalających na udostępnienie tych informacji w treści ww. ogłoszenia.

Czy z zamieszczeniem ogłoszenia o wykonaniu umowy należy zaczekać do zakończenia okresu gwarancji/rękojmi?

Przez wykonanie umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, należy rozumieć wykonanie przez wykonawcę umówionego świadczenia. Nałożony na zamawiającego obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, będzie się aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania całej umowy za wykonaną. Zasadne wydaje się przyjęcie, że na potrzeby zrealizowania obowiązku przewidzianego w ww. przepisie umowę można uznać za wykonaną, gdy zrealizowany zostanie przedmiot świadczenia głównego. Mając to na uwadze zamawiający nie powinien czekać z publikacją ogłoszenia o wykonaniu umowy do np. czasu zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi, tylko wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania umowy (np. przyjęcia czy odbioru przedmiotu dostawy)

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy, jeżeli umowa nie została wykonana (w całości lub w części) z powodu rozwiązania umowy przed terminem?

Art. 448 ustawy Pzp dotyczy każdej umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, której realizacja została zakończona i to niezależnie od tego, czy umowa została wykonana w całości w terminie, czy też została zakończona przed terminem (i wykonana jedynie w ograniczonym zakresie). Z pkt 5 załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439) pt.: „Przebieg realizacji umowy” wynika obowiązek zamieszczania m.in. informacji o tym, czy umowa została wykonana oraz informacji, czy umowa została wykonana należycie (ppkt 1) i 5)). Mając zatem na względzie cel przepisu art. 448 ustawy Pzp oraz zakres informacji zamieszczanych w tym ogłoszeniu, należy przyjąć, że obowiązek zamieszczenia ww. ogłoszenia aktualizuje się również w sytuacji rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania. W takiej sytuacji, 30 dniowy termin na wykonanie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia należy liczyć od momentu faktycznego zakończenia realizacji umowy, ustalonego odpowiednio w danym stanie faktycznym.

Od którego momentu powinno się liczyć 30-to dniowy termin na ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku umowy kredytu/leasingu?

W przypadku umowy kredytu lub leasingu, dla wskazania momentu od jakiego należy liczyć termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy, istotne znaczenie mają definicje tych umów, zawarte w przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 69  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Uwzględniając powyższe, przyjąć należy, że przez dzień wykonania umowy kredytu należy rozumieć dzień spełnienia całego świadczenia przez kredytobiorcę, w związku z czym termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w takim przypadku powinien być liczony od dnia spłaty całego zadłużenia wynikającego z umowy kredytu. Analogiczne uwagi należy poczynić w odniesieniu do umowy leasingu. Jak wynika z treści art. 7091 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. A zatem, przez dzień wykonania umowy leasingu należy rozumieć dzień spełnienia całego świadczenia przez korzystającego. W związku z powyższym, termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w takim przypadku powinien być liczony od dnia spłaty wszystkich rat wynagrodzenia pieniężnego (ewentualnie przeniesienia na własność korzystającego rzeczy oddanej do korzystania przez finansującego po zapłacie wszystkich rat wynagrodzenia jeśli umowa leasingu takie przeniesienie przewiduje).

Od którego momentu należy liczyć 30 dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w przypadku, gdy zamówienie podzielone jest na części?

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2, tj. na zasadach dotyczących zamieszczania ogłoszeń w BZP. Przez wykonanie umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, należy rozumieć wykonanie przez wykonawcę umówionego świadczenia. Zasadne jest przyjęcie, że obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, będzie się aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania całej umowy za wykonaną. Na potrzeby zrealizowania obowiązku przewidzianego w ww. przepisie umowę można uznać za wykonaną, gdy zrealizowany zostanie przedmiot świadczenia głównego. W przypadku, gdy zamówienie podzielone jest na części, umowę uznaje się za wykonaną z chwilą zakończenia realizacji ostatniej części umowy. W powyższym kontekście należy wskazać, że funkcjonalność systemu e-zamówienia umożliwia zamawiającym opublikowanie kilku ogłoszeń o wykonaniu umowy – odrębnie dla każdej z części, ale tylko w sytuacji, gdy na każdą część zamówienia została zawarta oddzielna umowa w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli natomiast zamawiający zawarł jedną umowę na objęte przedmiotem zamówienia świadczenia (części zamówienia), wówczas publikuje jedno ogłoszenie o wykonaniu umowy (jedna umowa – jedno ogłoszenie).

Czy należy zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy jeżeli należyte wykonanie umowy i wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy jest przedmiotem sporu prowadzonego na drodze sądowej?

Określony w art. 448 ustawy Pzp obowiązek publikacyjny dotyczy każdej umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, której realizacja została zakończona. Mając na względzie zrealizowanie celu regulacji art. 448 ustawy Pzp wystąpienie sporu między wykonawcą a zamawiającym dotyczącego prawidłowości jej wykonania (np. w zakresie prawidłowości wykonania umowy, a co za tym idzie ustalenia należnego wynagrodzenia i ewentualnego nałożenia kar umownych) i przeniesienie tego sporu na drogę sądową nie powinno wstrzymywać realizacji przez zamawiającego obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Czy istnieje obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony?

W przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony nie dochodzi do wykonania umowy rozumianego jako jej finalne zakończenie. Świadczenia objęte taką umową mają bowiem charakter powtarzalny, są wykonywane stale i nieprzerwanie, a termin zaprzestania ich realizacji nie jest określony przez strony tej umowy. W takiej sytuacji, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest wykonywana w sposób ciągły, nie istnieje z góry ustalony moment, w którym zamawiający może uznać taką umowę za wykonaną. W związku z powyższym, kierując się celowościową wykładnią art. 448 ustawy Pzp, nakazującą uznawać, że obowiązek zamieszczenia ogłoszenia odnosi się do umów wykonanych, a więc finalnie zakończonych, uzasadniony jest wniosek, że w zakresie umów zawartych na czas nieoznaczony zamawiający nie jest zobligowany do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) takiego ogłoszenia (chyba że dojdzie do odstąpienia od tej umowy lub jej wypowiedzenia). Powyższe potwierdza treść załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2439), który określając zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy wskazuje na wymóg oznaczenia okresu, na jaki została zawarta przedmiotowa umowa oraz terminu jej wykonania wraz z informacją, czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie. Wymienione okoliczności, jak zostało zaś podkreślone wyżej, są nie do wykazania w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, z wyjątkiem zakończenia tych umów następującego np. na skutek odstąpienia od nich lub ich wypowiedzenia.

Czy art. 448 ustawy Pzp znajduje zastosowanie do umów ramowych i umów wykonawczych zawartych w wyniku udzielenia zamówień objętych umową ramową?

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2. Przepis ten nie znajduje zastosowania do umów ramowych i umów wykonawczych zawartych w wyniku udzielenia zamówień objętych umową ramową. Powyższe podyktowane jest specyfiką i charakterem tych umów. Obowiązek, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, dotyczy wyłącznie umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast nie dotyczy szczególnych instrumentów i procedur w zakresie zamówień, jakim jest umowa ramowa. Nie ma zatem obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w przypadku umowy ramowej ani także umowy wykonawczej.

Czy w ogłoszeniu o wykonaniu umowy, wskazując łączną wartość wynagrodzenia wypłaconą z tytułu zrealizowanej umowy należy uwzględnić ewentualne potrącenia (np. z tytułu nałożonych kar umownych)?

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy znajduje się w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U z 2020 r., poz. 2439).
Zgodnie z pkt 5 ppkt 4) ww. załącznika w ogłoszeniu tym należy podać „łączną wartość wynagrodzenia wypłaconą z tytułu zrealizowanej umowy”, przez którą należy rozumieć całkowitą kwotę, jaką zamawiający wypłacił wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Rozporządzenie odnosi zatem łączną wartość wynagrodzenia do kwot pieniężnych wypłaconych z tytułu zrealizowanej umowy. W związku z powyższym, jeśli z należnego wykonawcy wynagrodzenia (w związku z realizacją umowy) zostały naliczone i potrącone kary umowne, należy podać kwotę po potrąceniu.

Kto zamieszcza ogłoszenie o wykonaniu umowy – podmiot, który prowadził postępowanie, czy ten, który podpisał umowę?

Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, spoczywa na podmiocie, który przeprowadził postępowanie.  Oznacza to, że ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszcza zamawiający, który przeprowadził postępowanie, nawet jeśli umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarł inny zamawiający. Powyższe może mieć miejsce w sytuacji, gdy postępowanie prowadzone było przez centralnego zamawiającego.

Czy treść ogłoszenia o wykonaniu umowy może potwierdzać należyte wykonanie umowy?

Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r., poz. 2415), zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej może w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu dostaw lub usług, żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy. Przytoczony powyżej przepis w sposób otwarty określa możliwość udokumentowania należytego wykonania dostaw lub usług. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia może być zatem wskazywane za pomocą nie tylko referencji, ale także różnych innych dokumentów. Ustawodawca pozostawił wykonawcom dowolność co do ich formy i treści, z zastrzeżeniem jednak, że w każdym przypadku z dokumentu takiego powinno wynikać wykonanie dostaw lub usług zgodnie z przyjętym zobowiązaniem umownym (należyte wykonanie zamówienia). Należy zatem wskazać, że innym dokumentem w rozumieniu w § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia może być również ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zakres informacji w nim zawartych, świadczy o spełnieniu ww. wymogu.
Podkreślić jednak należy, że dokumenty wymienione w przedmiotowym rozporządzeniu zawsze podlegają ocenie zamawiającego, dlatego też to wykonawca w sposób rzetelny i kompleksowy winien ocenić, czy „inny dokument”, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, potwierdza spełnienie przez niego warunków udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/uzp/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-ogloszenia-o-wykonaniu-umowy

https://www.gov.pl/web/uzp/pzp---pytania-i-odpowiedzi---ogloszenie-o-wykonaniu-umowy