Nowe formularze ogłoszeń do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Informujemy, że od dnia 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosuje się wyłącznie formularze ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze).

Ogłoszenia sporządzone zgodnie z formularzami ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 należy przesyłać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez platformę eNotice2 lub przy użyciu eSenderów, których operatorzy potwierdzili gotowość dostosowania ich do nowego stanu prawnego na dzień 25 października 2023 r.

W przypadku korzystania z usługi eNotice2, dostępnej pod adresem: https://enotices2.ted.europa.eu/home, użytkownicy obowiązani są do utworzenia nowego konta na tej platformie. Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych można przy tym wykorzystać ten sam EU login, który był stosowany w ramach eNotice.

Postępowania wszczęte przed dniem 25 października br. z wykorzystaniem standardowych formularzy z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 mogą być kontynuowane na platformie eNotice, której wygaśnięcie nastąpi z dniem 31 stycznia 2024 r.

 

Materiały:                                                                                                                                                                                                                                          Instrukcja wypełniania ogłoszenia o zamówieniu (Dyrektywa 2014/24/UE) >>>

Źródło informacji:                                                                                                                                                            https://www.gov.pl/web/uzp/stosowanie-formularzy-do-publikacji-ogloszen-w-dzienniku-urzedowym-ue-od-25-pazdziernika-2023-r 

Zobacz także komunikat Urzędu Zamówień Publicznych:                                                                      https://www.gov.pl/web/uzp/zmiany-w-zakresie-standardowych-formularzy-do-publikacji-ogloszen-w-dzienniku-urzedowym-unii-europejskiej