Warto wiedzieć o tym, że …

Formularz ofertowy stanowi najściślejszą część oferty

Na gruncie przepisów Pzp oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wyrażonym w formularzu ofertowym, stanowiącym jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania na rzecz zamawiającego przedmiotu zamówienia publicznego ...

czytaj więcej 18 sty 2019, 00:00
Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, nawet jeśli taki obowiązek nie wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął ...

czytaj więcej 7 sty 2019, 10:15
Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

Częstą praktyką przy zawieraniu tego typu umów jest bowiem zastrzeganie przez strony tychże umów poufności wszelkich informacji w nich zawartych. Tego typu informacje są bowiem informacjami handlowymi posiadającymi wartość gospodarczą i jako takie mają znaczenie dla ...

czytaj więcej 4 sty 2019, 00:00
Uchylanie się od zawarcia umowy, gdy wykonawca nie stawia się w celu zawarcia umowy

Co do zarzutu konieczności wyboru kolejnego z listy wykonawców to stwierdzić należy, iż zawarty w dyspozycji art. 94 ust. 3 czasownik „może”, jednoznacznie wskazuje że w takim przypadku wybór kolejnego wykonawcy jest tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

czytaj więcej 3 sty 2019, 00:02
Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w języku obcym może przetłumaczyć na język polski sam wykonawca

Nie podlega uwzględnieniu zarzut, dotyczący dołączonych do oferty wykonawcy dokumentów w języku obcym, nieprzetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego ...

czytaj więcej 3 sty 2019, 00:00
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, tylko w przypadku opisania warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

czytaj więcej 2 sty 2019, 00:00
Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości do wyjaśnienia

Postępowanie zamawiającego w postępowaniu musi być bezstronne, nienaruszające zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Kolejne wezwania do wyjaśnienia tego samego zakresu informacji, przy niestarannym stosunku wykonawcy, należy uznać za dokonywane ...

czytaj więcej 3 gru 2018, 10:00
Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz dodatkowej wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy

Z istoty prawa opcji wynika dopuszczalność nałożenia na wykonawców obowiązku wycenienia i przewidzenia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej 9 lis 2018, 00:05
Wskazanie znaku towarowego i dodanie wyrazów „lub równoważne” to za mało

Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiot zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia.

czytaj więcej 8 lis 2018, 00:00
Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

To zamawiający zobowiązany jest bowiem wykazać zaistnienie „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”, które uzasadniają zastosowanie tej przesłanki, a mianowicie tego, że udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi jest nie tylko utrudnione, ale także ...

czytaj więcej 7 lis 2018, 00:01
Interes publiczny to nie bardzo ważny interes zamawiającego

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej w pełni podziela się wykładnię tego pojęcia dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny, gdzie określono, że za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać ...

czytaj więcej 6 lis 2018, 00:00
100. letni okres gwarancji to nieuczciwa konkurencja

Mimo, że zasady wiedzy i doświadczenia życiowego nakazują przyjąć, że jeżeli cykl życia przedmiotu zamówienia jest znacząco krótszy niż sto lat, to zaoferowanie 100. letniego okresu gwarancji ...

czytaj więcej 5 lis 2018, 00:00
Zamawiający jest obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność, jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania

W świetle art. 7 ust. 3 Pzp niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli działanie zamawiającego stanowi w świetle art. 146 ust. 6 Pzp dokonanie czynności z naruszeniem przepisu Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ...

czytaj więcej 18 paź 2018, 00:01
Moment złożenia oferty to moment wejścia do miejsca składania ofert, a nie moment rejestracji złożonej oferty

Czy rejestrowanie przez zamawiającego faktu złożenia oferty to czynność techniczna, która wykracza poza pojęcie składania oferty?

czytaj więcej 16 paź 2018, 00:00
Odbiór robót budowlanych nie jest uzależniony od tego, czy są one całkowicie wolne od wad

Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do czynności odbiorowych.

czytaj więcej 16 paź 2018, 00:00
Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Przepisy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie rozróżniają - w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy - odrębnego sposobu dla oceny posiadanych faktycznie na rachunku bankowym przez wykonawcę środków finansowych i oceny zdolności kredytowej wykonawcy.

czytaj więcej 15 paź 2018, 00:00
Możliwość utraty gwarancji nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Nie przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lecz zaniechanie zamawiającego odpowiedniego ukształtowania treści umowy były powodem dla którego zdecydował się udzielić zamówienia wykonawcy realizującemu system ...

czytaj więcej 27 wrz 2018, 10:11
W postępowaniu odwoławczym to odwołujący kwestionuje podjęte przez zamawiającego decyzje

W trakcie postępowania odwoławczego to Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem określonych działań ...

czytaj więcej 18 wrz 2018, 07:38
Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę koszty wykonania dodatkowych robót będących następstwem nieprawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej

Sposób rozkładu ryzyk w umowie o roboty budowlane znajduje odzwierciedlenie w art. 31 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający jest zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz ...

czytaj więcej 18 wrz 2018, 07:37
Krótki termin wykonania zamówienia może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych

Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia publicznego może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy niebędącemu monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, tylko on może wykonać konkretne zamówienie

Mimo że monopol danego wykonawcy jest najczęstszą przyczyną uzasadniającą udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie można całkowicie wykluczyć przypadków ...

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Wykonawca nie może wnieść wadium przez potrącenie istniejącej wierzytelności względem zamawiającego

Wadium jest szczególną formą zabezpieczenia, do którego nie mogą w szczególności mieć zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu ...

czytaj więcej 3 lip 2018, 00:01
Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego wykonawcy

Czy zamawiający może ponosić negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych w siedzibie wykonawcy?

czytaj więcej 11 cze 2018, 00:00
Dla skutecznego przesłania informacji wykonawcy nie ma znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy

Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu.

czytaj więcej 11 cze 2018, 00:00
Dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia mogą stanowić treść oferty

Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 wraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień odrębnych, tzn. zakres regulacji ww. przepisów jest różny, a rozdzielenie i określenie przypadków ich zastosowania jest możliwe.

czytaj więcej 14 maj 2018, 00:00
Treść oferty odnosi się do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia

Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odnosi się zaś do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

czytaj więcej 26 kwi 2018, 00:01
Nadrzędność projektu budowlanego nad przedmiarem robót budowlanych

Wykonanie robót, które zostały przewidziane w projekcie budowlanym, a nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych nie wymaga zmiany zawartej umowy o roboty budowlane. Obowiązek wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym wynika również z przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeśli stanowi on część dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej.

czytaj więcej 4 kwi 2018, 00:05
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję