Warto wiedzieć o tym, że …

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego wykonawcy

Czy zamawiający może ponosić negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych w siedzibie wykonawcy?

czytaj więcej 11 cze 2018, 00:00
Dla skutecznego przesłania informacji wykonawcy nie ma znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy

Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu.

czytaj więcej 11 cze 2018, 00:00
Dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia mogą stanowić treść oferty

Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 wraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień odrębnych, tzn. zakres regulacji ww. przepisów jest różny, a rozdzielenie i określenie przypadków ich zastosowania jest możliwe.

czytaj więcej 14 maj 2018, 00:00
Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

To zamawiający zobowiązany jest bowiem wykazać zaistnienie „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”, które uzasadniają zastosowanie tej przesłanki, a mianowicie tego, że udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi jest nie tylko utrudnione, ale także ...

czytaj więcej 30 kwi 2018, 00:01
Treść oferty odnosi się do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia

Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odnosi się zaś do merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

czytaj więcej 26 kwi 2018, 00:01
Krótki termin wykonania zamówienia może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych

Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia publicznego może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę

czytaj więcej 11 kwi 2018, 00:15
Wskazanie znaku towarowego i dodanie wyrazów „lub równoważne” to za mało

Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiot zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia.

czytaj więcej 11 kwi 2018, 00:05
Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz dodatkowej wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy

Z istoty prawa opcji wynika dopuszczalność nałożenia na wykonawców obowiązku wycenienia i przewidzenia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej 9 kwi 2018, 00:05
Wykonawca nie może wnieść wadium przez potrącenie istniejącej wierzytelności względem zamawiającego

Wadium jest szczególną formą zabezpieczenia, do którego nie mogą w szczególności mieć zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o potrąceniu ...

czytaj więcej 6 kwi 2018, 00:01
Nadrzędność projektu budowlanego nad przedmiarem robót budowlanych

Wykonanie robót, które zostały przewidziane w projekcie budowlanym, a nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych nie wymaga zmiany zawartej umowy o roboty budowlane. Obowiązek wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym wynika również z przepisów ustawy - Prawo budowlane, jeśli stanowi on część dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej.

czytaj więcej 4 kwi 2018, 00:05
Odbiór robót budowlanych nie jest uzależniony od tego, czy są one całkowicie wolne od wad

Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do czynności odbiorowych.

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:00
Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

Częstą praktyką przy zawieraniu tego typu umów jest bowiem zastrzeganie przez strony tychże umów poufności wszelkich informacji w nich zawartych. Tego typu informacje są bowiem informacjami handlowymi posiadającymi wartość gospodarczą i jako takie mają znaczenie dla ...

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:00
Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:05
Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Przepisy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie rozróżniają - w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy - odrębnego sposobu dla oceny posiadanych faktycznie na rachunku bankowym przez wykonawcę środków finansowych i oceny zdolności kredytowej wykonawcy.

czytaj więcej 12 mar 2018, 00:00
Uchylanie się od zawarcia umowy, gdy wykonawca nie stawia się w celu zawarcia umowy

Co do zarzutu konieczności wyboru kolejnego z listy wykonawców to stwierdzić należy, iż zawarty w dyspozycji art. 94 ust. 3 czasownik „może”, jednoznacznie wskazuje że w takim przypadku wybór kolejnego wykonawcy jest tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

czytaj więcej 2 mar 2018, 00:02
W trybie przetargu nieograniczonego wszczęciem postępowania nie jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.

czytaj więcej 2 mar 2018, 00:01
Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy niebędącemu monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, tylko on może wykonać konkretne zamówienie

Mimo że monopol danego wykonawcy jest najczęstszą przyczyną uzasadniającą udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie można całkowicie wykluczyć przypadków ...

czytaj więcej 2 mar 2018, 00:00
Możliwość utraty gwarancji nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Nie przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lecz zaniechanie zamawiającego odpowiedniego ukształtowania treści umowy były powodem dla którego zdecydował się udzielić zamówienia wykonawcy realizującemu system ...

czytaj więcej 23 lut 2018, 00:01
Moment złożenia oferty to moment wejścia do miejsca składania ofert, a nie moment rejestracji złożonej oferty

Rejestrowanie przez zamawiającego faktu złożenia oferty to czynność techniczna, która wykracza poza pojęcie składania oferty.

czytaj więcej 23 lis 2017, 00:01
Formularz ofertowy stanowi najściślejszą część oferty

Na gruncie przepisów Pzp oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wyrażonym w formularzu ofertowym, stanowiącym jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania na rzecz zamawiającego przedmiotu zamówienia publicznego, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę wybrana została jako najkorzystniejsza ...

czytaj więcej 17 paź 2017, 00:10
Zarzut odwołującego musi być skonkretyzowany, ale nie ma znaczenia, gdzie odwołujący go zamieści w odwołaniu

Zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 Pzp zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis prawa i określić sposób jego naruszenia, gdyż po upływie terminu na wniesienie odwołania nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie jak i ani doprecyzowywać treści zarzutów odwołania.

czytaj więcej 11 paź 2017, 20:19
Art. 26 ust. 1 i 2 Pzp pozwala wykonawcom na wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania na datę późniejszą, niż dzień, w którym upływa termin składania ofert

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016r. pozwala wykonawcom na wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania na datę późniejszą, niż dzień, w którym upływa termin składania ofert.

czytaj więcej 29 sie 2017, 00:05
Doświadczenie wykonawcy nie może być kryterium oceny ofert

Poszukiwanie przez zamawiających kryteriów oceny ofert winno stanowić stały element postępowań, bowiem każde z zamówień w zasadzie jest inne jak również ustawowe wymagania co do kryteriów pozacenowych są szersze czego efektem mogą być ukształtowane przez zamawiających kryteria oceny ofert nieznane, niestosowane dotychczas.

czytaj więcej 12 lip 2017, 00:01
Przy obszernych opisach warunków udziału w postępowaniu może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich pełne opisanie i w takiej sytuacji zamawiający będą zmuszeni odsyłać do zapisów SIWZ lub dokonywać sprostowania ogłoszenia poprzez jego uzupełnienie. Tego rodzaju sytuacje nie stanowią naruszenia przepisów Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu nie ma na celu powielania wszystkich zapisów z SIWZ, a jego celem jest umożliwienie szerokiemu kręgu podmiotów powzięcie informacji o tym, że toczy się postępowanie, którym mogą być zainteresowani z racji prowadzonej działalności. Stąd informacje zamieszczane w ogłoszeniu są okrojone do tych elementów, które pozwalają na ustalenie czego ono dotyczy i na jakich warunkach jest prowadzone.

czytaj więcej 5 lip 2017, 00:01

Wydawca:  CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  JÓZEF EDMUND NOWICKI,  ul. Nowowiejska 17,  71-219  Bezrzecze

©  2016 - 2018  conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję