Warto wiedzieć o tym, że …

Wykonawca może zsumować środki finansowe na rachunku bankowym i zdolność kredytową

Przepisy Pzp oraz przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie rozróżniają - w zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej wykonawcy - odrębnego sposobu dla oceny posiadanych faktycznie na rachunku bankowym przez wykonawcę środków finansowych i oceny zdolności kredytowej wykonawcy.

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:05
Informacje zawarte w umowach z podmiotami publicznymi nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

Częstą praktyką przy zawieraniu tego typu umów jest bowiem zastrzeganie przez strony tychże umów poufności wszelkich informacji w nich zawartych. Tego typu informacje są bowiem informacjami handlowymi posiadającymi wartość gospodarczą i jako takie mają znaczenie dla ...

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:00
Odbiór robót budowlanych nie jest uzależniony od tego, czy są one całkowicie wolne od wad

Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do czynności odbiorowych.

czytaj więcej 15 mar 2018, 00:00
Wykonawca informuje, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, tylko w sytuacji, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzi do powstania takiego obowiązku

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

czytaj więcej 14 mar 2018, 00:05
Uchylanie się od zawarcia umowy, gdy wykonawca nie stawia się w celu zawarcia umowy

Co do zarzutu konieczności wyboru kolejnego z listy wykonawców to stwierdzić należy, iż zawarty w dyspozycji art. 94 ust. 3 czasownik „może”, jednoznacznie wskazuje że w takim przypadku wybór kolejnego wykonawcy jest tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

czytaj więcej 2 mar 2018, 00:02
W trybie przetargu nieograniczonego wszczęciem postępowania nie jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to czynności poprzedzające wszczęcie postępowania.

czytaj więcej 2 mar 2018, 00:01
Nie można całkowicie wykluczyć przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy niebędącemu monopolistą, jeżeli ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze, tylko on może wykonać konkretne zamówienie

Mimo że monopol danego wykonawcy jest najczęstszą przyczyną uzasadniającą udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie można całkowicie wykluczyć przypadków ...

czytaj więcej 2 mar 2018, 00:00
Możliwość utraty gwarancji nie stanowi przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Nie przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, lecz zaniechanie zamawiającego odpowiedniego ukształtowania treści umowy były powodem dla którego zdecydował się udzielić zamówienia wykonawcy realizującemu system ...

czytaj więcej 23 lut 2018, 00:01
Brak kompatybilności sprzętu nie ma nieprzezwyciężalnego charakteru i nie stanowi przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki

To zamawiający zobowiązany jest bowiem wykazać zaistnienie „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”, które uzasadniają zastosowanie tej przesłanki, a mianowicie tego, że udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi jest nie tylko utrudnione, ale także ...

czytaj więcej 19 lut 2018, 00:01
Moment złożenia oferty to moment wejścia do miejsca składania ofert, a nie moment rejestracji złożonej oferty

Rejestrowanie przez zamawiającego faktu złożenia oferty to czynność techniczna, która wykracza poza pojęcie składania oferty.

czytaj więcej 23 lis 2017, 00:01
Formularz ofertowy stanowi najściślejszą część oferty

Na gruncie przepisów Pzp oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy wyrażonym w formularzu ofertowym, stanowiącym jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania na rzecz zamawiającego przedmiotu zamówienia publicznego, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę wybrana została jako najkorzystniejsza ...

czytaj więcej 17 paź 2017, 00:10
Dla skutecznego przesłania informacji wykonawcy nie ma znaczenia godzina nadania informacji, oraz to czy miało to miejsce w dniach wolnych od pracy

Rolą każdego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest takie zorganizowanie pracy odpowiednich służb, aby przesyłane do niego informacje zostały niezwłocznie przekazane osobom uprawnionym do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu.

czytaj więcej 12 paź 2017, 11:41
Zarzut odwołującego musi być skonkretyzowany, ale nie ma znaczenia, gdzie odwołujący go zamieści w odwołaniu

Zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 Pzp zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis prawa i określić sposób jego naruszenia, gdyż po upływie terminu na wniesienie odwołania nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie jak i ani doprecyzowywać treści zarzutów odwołania.

czytaj więcej 11 paź 2017, 20:19
Dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia mogą stanowić treść oferty

Decydującym kryterium rozróżniającym i przesądzającym o odmiennej kwalifikacji tego typu dokumentów jest w tym przypadku cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. Przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 wraz z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień odrębnych, tzn. zakres regulacji ww. przepisów jest różny, a rozdzielenie i określenie przypadków ich zastosowania jest możliwe.

czytaj więcej 11 paź 2017, 20:10
Krótki termin wykonania zamówienia może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych

Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia publicznego może spowodować, że tylko bardzo nieliczna grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę

czytaj więcej 29 sie 2017, 00:15
Art. 26 ust. 1 i 2 Pzp pozwala wykonawcom na wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania na datę późniejszą, niż dzień, w którym upływa termin składania ofert

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016r. pozwala wykonawcom na wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania na datę późniejszą, niż dzień, w którym upływa termin składania ofert.

czytaj więcej 29 sie 2017, 00:05
Wskazanie znaku towarowego i dodanie wyrazów „lub równoważne” to za mało

Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiot zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia.

czytaj więcej 11 sie 2017, 00:05
Prawo opcji polega na określeniu minimalnej i gwarantowanej wielkości zamówienia oraz dodatkowej wielkości zamówienia, których realizacja będzie uzależniona od warunków umowy

Z istoty prawa opcji wynika dopuszczalność nałożenia na wykonawców obowiązku wycenienia i przewidzenia w ramach ich ofert pewnego zakresu ryzyk związanego z niepewnością, co do kształtu przyszłego przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej 11 sie 2017, 00:05
Doświadczenie wykonawcy nie może być kryterium oceny ofert

Poszukiwanie przez zamawiających kryteriów oceny ofert winno stanowić stały element postępowań, bowiem każde z zamówień w zasadzie jest inne jak również ustawowe wymagania co do kryteriów pozacenowych są szersze czego efektem mogą być ukształtowane przez zamawiających kryteria oceny ofert nieznane, niestosowane dotychczas.

czytaj więcej 12 lip 2017, 00:01
Przy obszernych opisach warunków udziału w postępowaniu może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich pełne opisanie i w takiej sytuacji zamawiający będą zmuszeni odsyłać do zapisów SIWZ lub dokonywać sprostowania ogłoszenia poprzez jego uzupełnienie. Tego rodzaju sytuacje nie stanowią naruszenia przepisów Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu nie ma na celu powielania wszystkich zapisów z SIWZ, a jego celem jest umożliwienie szerokiemu kręgu podmiotów powzięcie informacji o tym, że toczy się postępowanie, którym mogą być zainteresowani z racji prowadzonej działalności. Stąd informacje zamieszczane w ogłoszeniu są okrojone do tych elementów, które pozwalają na ustalenie czego ono dotyczy i na jakich warunkach jest prowadzone.

czytaj więcej 5 lip 2017, 00:01
Czy końcowy termin ważności gwarancji wadialnej może przypadać na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy?

Data upływu ważności wadium jest datą wygaśnięcia, ustania skutków czynności prawnej a nie datą, od której uzależnione jest działanie, czy podjęcie czynności i tym samym w tym zakresie nie ma zastosowania art. 115 k.c.

czytaj więcej 30 cze 2017, 00:10
Głównym celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia jest ocena sytuacji ekonomicznej zgodnie z określonym warunkiem, a nie potwierdzenie ubezpieczenia przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie wykonania przedmiotu zamówienia może być żądane przy zawarciu umowy, a wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczącego wyłącznie przedmiotu umowy zawartej z zamawiającym nie stanowi dodatkowego warunku udziału w postępowaniu, tylko dodatkowe zobowiązanie umowne. Wprowadzenie takiego zobowiązania, którego celem jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń zamawiającego do wykonawcy, związanych z realizacją umowy przez wykonawcę, na gruncie prawa zamówień publicznych jest dopuszczalne. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które jest sprawdzane w trakcie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest ubezpieczeniem działalności tego wykonawcy i może mieć termin znacznie krótszy niż termin wykonania całego zamówienia ...

czytaj więcej 6 cze 2017, 00:10

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję