Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego na podstawie umowy przedwstępnej

Warunkiem udziału w postępowaniu było dysponowanie przez wykonawcę określonym sprzętem
Zamawiający dopuścił możliwość polegania przez wykonawcę na potencjalne technicznym podmiotów trzecich. W takim przypadku wykonawca był zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że z treści oświadczenia wprost wynikało, że Odwołujący jest właścicielem wszystkich pojazdów wskazanych w treści oświadczenia.

Odwołujący nie załączył do oferty żadnego dokumentu, z którego wynikałoby, że będzie korzystał z potencjału innego podmiotu. W szczególności Odwołujący nie załączył żadnego pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że informacja podana przez Odwołującego w treści powołanego oświadczenia, iż jest on właścicielem pojazdów, nie jest prawdziwa. 

Potwierdził to również pośrednio sam Odwołujący w toku rozprawy, który twierdził, że na podstawie umowy przedwstępnej dysponował pojazdami wskazanymi w wykazie. Natomiast w kolumnie „sposób dysponowania sprzętem” wpisano „własność”, ponieważ na podstawie tej umowy Odwołujący dysponował tym sprzętem już jako właściciel, ponieważ ponosił wszelkie koszty związane z tymi pojazdami. Dlatego też do oferty nie został dołączone zobowiązanie do udostepnienia potencjału. Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, że argumentacje prezentowaną przez Odwołującego należy uznać za błędną. 

Jest rzeczą oczywistą i powszechnie wiadomą, że zawarcie umowy przedwstępnej nie przenosi prawa własności określonej rzeczy. Wiedza taka jest wiedzą ogólnie dostępną i powszechnie występującą w zwyczajnych stosunkach międzyludzkich, które często odwołują się do tego typu umów. Ponadto podkreślenia wymaga, że już z samej treści powołanej umowy przedwstępnej wynika, że zawarcie umowy ostatecznej nastąpi w terminie późniejszym. 

Dlatego też nie sposób uznać za wiarygodne wyjaśnień Odwołującego, który jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi na rynku usług, że z uwagi na to sposób dysponowania uważał, że uprawniony jest do złożenia oświadczenia, że jest właścicielem sprzętu opisanego w wykazie wyposażenia.  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w takim przypadku Odwołujący mógł chociażby wpisać w kolumnie „Sposób dysponowania sprzętem”, że zawarł umowę przedwstępną zakupu określonych pojazdów, czego jednak nie uczynił, a zamiast tego podał nieprawdziwą informację, że jest właścicielem przywołanych powyżej pojazdów. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej działanie takie nosi znamiona rażącego niedbalstwa, gdyż wiedza o tym, czy Odwołujący jest właścicielem danego pojazdu jest wiedzą elementarną i podstawową. Nie sposób uznać, że Odwołujący nie wiedział, że nie jest właścicielem pojazdów, a jedynie ma prawo dysponowania nimi w określony sposób. Przykładowo, Odwołującemu nie przysługiwało prawo zbycia pojazdów, które to jest prawem immanentnym właściciela określonej rzeczy. 

Za błędną należy uznać także argumentację Odwołującego, zasadzającą się na spełnieniu warunku udziału w postępowaniu za pomocą potencjału innego podmiotu. W takim przypadku Odwołujący zobowiązany był udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W omawianym stanie faktycznym Odwołujący tego nie uczył, gdyż nie przedłożył wraz z ofertą żadnego dokumentu, z którego wynikałoby, że będzie korzystał z potencjału technicznego innego podmiotu, w szczególności nie złożył pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wobec tego zamawiający był uprawniony do uznania, że Odwołujący zamierza wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu za pomocą własnych zasobów. 
Biorąc pod uwagę powyższe Izba potwierdziła kumulatywne wypełnienie się przesłanek opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, skutkujące wykluczeniem Odwołującego z postępowania.

 

Wyrok z dnia 12 maja 2017 r., KIO 836/17

Źródło: www.gov.pl/web/uzp