Informacja o ofercie złożonej w terminie, ale bez zachowania wymaganej formy lub postaci

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp (np. w trybie podstawowym w wariancie 1 i 2 oraz w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Przepis art. art. 222 ust. 5 ustawy Pzp dotyczy wszystkich ofert złożonych do upływu terminu składania ofert.

Przepis art. art. 222 ust. 5 ustawy Pzp dotyczy zatem ofert złożonych do upływu terminu składania ofert, które np. w trybie podstawowym nie zostały złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Analogicznie w przypadku ofert składanych w formie pisemnej (w przypadku wystąpienia przesłanek z art. 65 ust. 1 ustawy Pzp).