Czy treść referencji musi zawierać dane wymagane w opisie warunku udziału w postępowaniu?

Zapraszamy do grupy SuperPrzetargi na FB

 0. LOGO SuperPrzetargi.png   https://www.facebook.com/groups/313674059850394

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) do wykazu robót budowlanych wykonanych wykonawca załącza dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

Podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym zakres wykonanych robót budowlanych jest wykaz robót budowlanych wykonanych. 

Referencje są dowodami określającymi czy te roboty budowlane (a więc wskazane w wykazie robót budowlanych wykonanych) zostały wykonane należycie. Stanowią potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych, których rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania oraz podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wykonawca podaje w wykazie robót budowlanych wykonanych (por. wyrok z dnia 22 października 2018 r. KIO 2038/18 i wyrok z dnia 30 listopada 2020 r. KIO 2942/20, z dnia 28 stycznia 2021 r. KIO 3483/20).

Treść referencji nie musi zawierać danych wymaganych w opisie warunku udziału w postępowaniu, a jedynie musi potwierdzać należyte wykonanie zadania, którego cechy wykonawca wskazuje w wykazie usług, dostaw lub robót budowlanych (zob. z dnia 28 stycznia 2021 r. KIO 3483/20).

Zamawiający nie ma wpływu na treść sformułowań zawartych w referencjach, z uwagi na to, iż są one wystawiane przez podmiot, na rzecz którego dostawy, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane. W wyrokach z dnia 17 sierpnia 2018 r., KIO 1498 i z 28 listopada 2018 r., KIO 2145/16 uznano, że zamawiający oceniając spełnienie warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest do badania złożonych dokumentów łącznie, tzn. badanie informacji zawartych w jednolitym dokumencie wraz z informacjami zawartymi w referencjach bądź innych dokumentach załączonych przez wykonawcę. Nieuprawnionym byłoby dokonywanie oceny tychże dokumentów rozłącznie, tym bardziej, że treść referencji bądź innych dokumentów przedstawionych na wezwanie nie została określona w obowiązujących przepisach, a jej zakres zależy każdorazowo od podmiotu, który tę referencję, bądź inny dokument wystawia. Zob. także wyrok z dnia 30 listopada 2020 r. KIO 2942/20.

W wyroku z dnia 6 lipca 2017 r., KIO 1216/17 Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że „odwołujący błędnie i w sposób nieuzasadniony wymagał, aby treść referencji powielała wszystkie informacje, żądane przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie wykonawcy w formie wykazu, a referencje mają za zadanie potwierdzać jedynie prawidłowość wykonywanej usługi referencyjnej. Powyższe potwierdzają wprost przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. (...) Nie może zatem ulegać najmniejszej wątpliwości, że dokumentem potwierdzającym zakres wykonanych usług jest wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane". Wobec powyższego, to nie referencje, których rolą jest poświadczenie należytego wykonania zamówienia, ale wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych stanowi potwierdzenie wykonanych zadań, a więc i posiadanego przez wykonawcę doświadczenia.

 

Józef Edmund nowicki