Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w przypadku ubezpieczenia OC wykonawcy

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Celem warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej w zakresie ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jest to, czy dany podmiot będzie w stanie zapłacić składkę ubezpieczeniową za określona przez zamawiającego sumę gwarancyjna ubezpieczenia oraz czy jest podmiotem wiarygodnym, którego ubezpieczyciel będzie chciał objąć ubezpieczeniem. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać również na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (tzw. podmiotów trzecich), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy Pzp). W takim przypadku wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp). 

Stąd, aby powołanie się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia gwarantowało rzeczywisty dostęp do tych zasobów, podmiot trzeci powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz wykonawcy. Tylko wtedy bowiem będzie możliwe wykazanie, że podmiot trzeci jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia polisy OC na rzecz wykonawcy. 

Nie jest natomiast wystarczające powołanie się wykonawcy lub podmiotu trzeciego na taką możliwość bez zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ nie gwarantowałoby to rzeczywistego dostępu do takiego zasobu. Samo zobowiązanie się podmiotu trzeciego do zawarcia umowy ubezpieczenia i objecie ochrona ubezpieczeniowa wykonawcy jest niewystarczające do uznania, że podmiot trzeci zagwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 

Spełnienie tego warunku wykonawca powinien wykazać już na dzień złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W takim przypadku podmiot trzeci powinien wskazać w złożonym zobowiązaniu dane umowy zawartej z ubezpieczycielem na rzecz wykonawcy (ubezpieczonego) ze wskazaniem określonej w warunku udziału w postępowaniu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.