Specyfika oferty dodatkowej w wariancie 2, w trybie podstawowym

Specyfika oferty dodatkowej w wariancie 2 trybu podstawowego: 

  1. wykonawca może złożyć ofertę dodatkową;
  2. oferta dodatkowa musi zawierać nowe propozycje w zakresie treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji;
  3. oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
  4. oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji;
  5. oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Przykład

Jeżeli w zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskaże kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert cenę i okres gwarancji, to wykonawca w ofercie dodatkowej może zaoferować nową (niższą) cenę i nowy (dłuższy) okres gwarancji, ponieważ oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Nowe propozycje mogą zatem dotyczyć niższej ceny i dłuższego okresu gwarancji albo wyłącznie niższej ceny, albo wyłącznie dłuższego okresu gwarancji.

Oferta złożona odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przestanie bowiem wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

Jeżeli wykonawca złożyłby ofertę dodatkową mniej korzystną w ramach któregokolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona. W takim przypadku wykonawcę wiąże oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Nie jest więc możliwe zaoferowanie w ofercie dodatkowej niższej ceny i krótszego okresu gwarancji albo wyższej ceny i dłuższego okresu gwarancji, nawet jeżeli bilans tych kryteriów w ofercie dodatkowej byłby korzystniejszy bilans tych kryteriów w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 
Oferta dodatkowa nie może bowiem być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji (art. 296 ust. 2 zdanie drugie Pzp)