Sumowanie doświadczenia kierownika robót nabytego na dwóch budowach w tym samym czasie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., V Sa/Wa 3208/16 uznał, że fakt wykonywania w ciągu roku np. czterech różnych zadań przez daną osobę nie oznacza, że taka osoba nabywa w toku realizacji tych zadań czteroletnie doświadczenie. W opinii Sądu, za nieuzasadnione należy uznać kwestionowanie przez beneficjenta przedstawionej, jednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. Sąd zwrócił uwagę na fakt, iż wymagane doświadczenie jest skonkretyzowane w ilości czasu pełnienia funkcji kierownika budowy, a zatem przez odniesienie do takiego samego pojęcia jakim jest czas. 

Sąd zwrócił również uwagę na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W ocenie Sądu to głównie Krajowa Izba Odwoławcza kształtuje wykładnię przepisów ustawy Pzp. Do zagadnienia sumowania doświadczenia nabytego przez daną osobę podczas realizacji kilku umów odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 r., KIO/1675/10 i KIO/1676/10. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że faktyczny łączny czas trwania zadań, przy których pan Zbigniew B. pełnił funkcję kierownika robót (po uzyskaniu uprawnień) wynosi 63 miesiące, jednakże okresy realizacji niektórych z tych zadań nakładają się na siebie. Dotyczy to: Galerii Handlowej w L. (wrzesień 2008 r. - marzec 2009 r.), Zakładu Produkcyjnego (…) we W. (kwiecień 2009 r. - lipiec 2009 r.) oraz Centrum (…) w L.P.  (luty 2009 r. - październik 2009 r.). Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że pan Z. B. pracując przy powyższych inwestycjach, zdobywał w 2009 r. doświadczenie przez krótszy czas niż suma czasu trwania zadań w 2009 r., gdyż pracował jako kierownik robót od stycznia do października, czyli 10 miesięcy (a nie 16 miesięcy). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach osoba ta pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, pracy przy wykonywaniu dwóch zadań w tym samym czasie nie można podwójnie wliczać do okresu doświadczenia. Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska zamawiającego, że sumowanie okresów pracy nakładających się było dopuszczalne, ze względu na fakt, że możliwość ta nie została przez zamawiającego wyłączona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunkiem udziału w postępowaniu był określony staż, zatem z natury rzeczy jako zasadę należy przyjąć obliczanie go bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie. Dopiero odmienne stanowisko Zamawiającego, dopuszczające sumowanie czasu trwania zadań realizowanych równocześnie, musiałoby by wyraźnie sformułowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednakże celowość dopuszczenia takiej możliwości wydaje się wątpliwa.

W wyroku z dnia 4 października 2021 r., KIO 2444/21 Krajowa Izba Odwoławcza również zgodziła się z Odwołującym, że nie jest zasadne sumowanie okresów doświadczenia zdobytego na stanowisku kierownika budowy podczas zadań realizowanych w tym samym czasie. Skład orzekający podzielił poglądy prezentowane w orzecznictwie przywołanym w treści odwołania, że pokrywające się okresy doświadczenia można uwzględniać tylko jednokrotnie. Nie negując twierdzeń Przystępującego (…), iż doświadczenie zdobywane na każdym kontrakcie jest inne i równie cenne, to jednak z perspektywy spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu istotna była długość tego doświadczenia, a nie ilość robót budowlanych, którymi pan D. K. kierował. Dla okresu doświadczenia bez znaczenia pozostaje fakt, że kierownik budowy w określonych miesiącach zdobywał doświadczenie równolegle na dwóch zadaniach. W oparciu o zasady logiki i doświadczenia życiowego oczywistym jest, że jeśli dana osoba była w jednym miesiącu kierownikiem budowy na dwóch różnych inwestycjach, to nie nabywa przez to dwumiesięcznego doświadczenia, lecz doświadczenie miesięczne na dwóch zadaniach. To jednak nie liczba zadań przesądzała o spełnieniu wymagań warunku określonego w SWZ, lecz długość doświadczenia.