100. letni okres gwarancji to nieuczciwa konkurencja

WARTO WIEDZIEĆ O TYM, ŻE …

 

Zasady wiedzy i doświadczenia życiowego nakazują przyjąć, że jeżeli cykl życia przedmiotu zamówienia jest znacząco krótszy niż sto lat, to zaoferowanie 100. letniego okresu gwarancji ma znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ nie daje się logicznie wytłumaczyć niczym innym, jak tylko zamiarem sztucznego zawyżenia punktacji, którą wykonawca spodziewał się uzyskać w kryterium „okres gwarancji”.

Takie działanie wykonawcy uniemożliwia lub znacznie utrudnia uzyskanie zamówienia innym wykonawcom, którzy zdecydowali się udzielić gwarancji na realny i adekwatny do przedmiotu zamówienia okres.

W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp.

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r., KIO 692/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl